Představení studijního programu

„Nastartuj svou mezinárodní dráhu v IT“

Angličtina je dnes jedním z hlavních světových jazyků, IT pozice jsou zase jedny z nejžádanějších a nejlépe placených. Propojte tyto dva světy a čeká vás světová kariéra. Připravíme vás na profesní dráhu vývojáře, návrháře i administrátora informačních systémů, webů i aplikací, databázových i síťových řešení v mezinárodních firmách. Věnovat se budeme také sítím, kyberbezpečnosti a dalším dnes žádaným oblastem informatiky. Ve filologické části zapracujeme na schopnostech komunikace v anglickém jazyce. Během tříletého studia vás propojíme s významnými firmami v oboru v rámci stáží a praxí. Zároveň vás seznámíme s odborníky z praxe, kteří u nás vedou řadu cvičení a seminářů. Připravíme vás na to, co je v mezinárodní IT praxi nejžádanější…

Po absolvování tříletého bakalářského studia vás zveme ke studiu v navazujícím magisterském programu Informatika.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia ve studijním programu Informatika a angličtina je připravit absolventy na kariéru v profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně profesního typu v oblastech Informatika a Filologie (se zaměřením na anglický jazyk).

  V předmětech z oblasti vzdělávání Informatika připravujeme studenty na profesní dráhu v podnicích a institucích zabývajících se programováním či jinými vývojovými pracemi, analýzou, návrhem a nasazením informačních, databázových, znalostních a jiných počítačových systémů. V předmětech z oblasti vzdělávání Filologie si studenti výrazně zlepšují svůj projev a schopnost komunikace zejména v jazyce anglickém a možnými zaměstnavateli jsou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti (především technologicky zaměřené), marketingové firmy a další. Obecně se absolventi mohou uplatňovat zejména na pracovních pozicích vyžadujících technologické a komunikační kompetence. Také mohou pořizovat překlady odborných publikací z oblasti Informatika.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • algoritmizace, teorie algoritmů, softwarové inženýrství, programovací technologie,
  • formální jazyky, gramatiky a automaty, matematická logika, matematická analýza, algebra,
  • počítačové systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, informační a počítačová bezpečnost,
  • architektura počítačů a jiných zařízení, operační systémy, databázové a informační systémy,
  • obecná a aplikovaná lingvistika,
  • anglická a americká literatura a kultura, reálie z anglicky hovořících zemí, a další.
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Ve všech studijních plánech je použit kreditový systém ECTS.

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

  Pravidla pro tvorbu studijních plánů:

  - Student je povinen v rámci studia získat 180 kreditů splněním povinných a povinně volitelných předmětů zařazených ve studijním plánu nebo volitelných předmětů.

  - Studijní plán je navržen tak, aby z většiny témat patřících do oblastí vzdělávání Informatika a Filologie byl vždy alespoň základ obsažen v jednom nebo více povinných předmětech. Pokud se student chce danému tématu věnovat hlouběji, může po splnění povinného základu pokračovat v příbuzném povinně volitelném nebo volitelném předmětu.

  - Vzhledem k tomu, že se jedná o profesně zaměřený studijní program, patří k povinným předmětům také odborná praxe v celkové délce 12 týdnů rozdělená do tří částí (po 4 týdnech). První a třetí odpovídající předmět obsahuje obdobnou praxi v oblasti vzdělávání Informatika, druhý v oblasti vzdělávání Filologie.

  - Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do skupin reflektujících související oblast vzdělávání a také příslušnost do profilujícího základu (PZ).

  - Minimální počty kreditů ve skupinách předmětů jsou nastaveny tak, aby studenti na jednu stranu získali potřebné kompetence pro dané téma z oblastí Informatika a Filologie, a na druhou stranu měli dostatečnou možnost volby.

  - Struktura studijních plánů odpovídá požadavkům uvedeným v Doporučených postupech pro přípravu studijních programů.

  Počty kreditů ve studijním plánu Informatika a angličtina:

  - 146 kreditů za povinné předměty,

  - 30 kreditů za povinně volitelné předměty typu A, z toho je třeba splnit předměty za min. 10 kreditů,

  - 87 kreditů za povinně volitelné předměty typu B, z toho je třeba splnit předměty za min. 19 kreditů.

  Z celkového počtu 263 kreditů (za předměty povinné, PVA, PVB) je 118 kreditů za předměty profilujícího základu (PZ), z toho 48 kreditů za základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

  K žádosti je přiložen i studijní plán určený pro dostudování studentů stávajícího studijního programu „Informatika a druhý obor“ akreditovaného před rokem 2017 (žádní další studenti nebudou podle tohoto studijního plánu studovat). Vzhledem k určení daného studijního plánu je jeho obsah v maximální míře převzat z původních akreditací, aby studentům zůstaly zachovány podmínky, za kterých byli původně přijati ke studiu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Informatika a angličtina mají předpoklady k navazujícímu studiu informatiky nebo filologie v navazujících magisterských studijních programech Informatika (oblast vzdělávání Informatika) a Angličtina (oblast vzdělávání Filologie).

  První zmíněný studijní program plně zabezpečuje Ústav informatiky, druhý Ústav cizích jazyků.

Základní údaje

Zkratka
In-An-bp
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
30
počet aktivních studentů