Cíle studijního programu

Předkládaný bakalářský studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) poskytuje studentům – v souladu se svým profesním a uměleckým zaměřením – teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm i východiskem jeho vzdělávacího systému je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické. Cílem takto koncipovaného studijního programu je otevřít studentům cestu do profesního prostředí, a to jak z hlediska teoretického a praktického vzdělání, tak z hlediska kontaktů, během studia přirozeně získávaných.

Teoretické a praktické předměty, které jsou ve výuce zastoupeny vyváženou měrou a s důrazem na jejich kompatibilitu, jsou po celou dobu studia vzájemně provázány. Zvláštní důraz kladený na teorii a praxi divadla, a to praxi uměleckou i organizační, má hluboké opodstatnění v samotném specifickém charakteru divadelního umění, které jednak tvoří přirozený základ pro jakékoli scénické projevy, jednak se jako umění syntetické stýká či svazuje s řadou umění jiných, a je tedy ze své podstaty uměním kolektivním – tj. týmovým, tedy ze své podstaty posilujícím organizační dovednosti, pro funkční kulturní dramaturgii nezbytné. Právě divadlo tak představuje nejvhodnější platformu pro dosažení vytyčených cílů, a tím i kvalitně, mnohostranně vzdělaného absolventa.

Cílem takto koncipovaného studijního programu je poskytnout studentům ucelené vědomosti a dovednosti v uvedených oblastech, s důrazem na scénická umění, jež jim umožní tvůrčí i praktické profesní působení v oblasti umění a kultury, zejména jejich organizace a animace.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Předkládaný bakalářský studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) poskytuje studentům – v souladu se svým profesním a uměleckým zaměřením – teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm i východiskem jeho vzdělávacího systému je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické. Cílem takto koncipovaného studijního programu je otevřít studentům cestu do profesního prostředí, a to jak z hlediska teoretického a praktického vzdělání, tak z hlediska kontaktů, během studia přirozeně získávaných.

  Teoretické a praktické předměty, které jsou ve výuce zastoupeny vyváženou měrou a s důrazem na jejich kompatibilitu, jsou po celou dobu studia vzájemně provázány. Zvláštní důraz kladený na teorii a praxi divadla, a to praxi uměleckou i organizační, má hluboké opodstatnění v samotném specifickém charakteru divadelního umění, které jednak tvoří přirozený základ pro jakékoli scénické projevy, jednak se jako umění syntetické stýká či svazuje s řadou umění jiných, a je tedy ze své podstaty uměním kolektivním – tj. týmovým, tedy ze své podstaty posilujícím organizační dovednosti, pro funkční kulturní dramaturgii nezbytné. Právě divadlo tak představuje nejvhodnější platformu pro dosažení vytyčených cílů, a tím i kvalitně, mnohostranně vzdělaného absolventa.

  Cílem takto koncipovaného studijního programu je poskytnout studentům ucelené vědomosti a dovednosti v uvedených oblastech, s důrazem na scénická umění, jež jim umožní tvůrčí i praktické profesní působení v oblasti umění a kultury, zejména jejich organizace a animace.

 • Uplatnění absolventa

  Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm a východiskem vzdělávacího systému studijního programu KDDP je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické.

  Studijní program KDDP připravuje pro praxi kulturní dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory kulturních aktivit po stránce umělecké i technické. Vzdělává produkční a manažery pro střední řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů.

  Znalosti, dovednosti a kompetence nabyté díky studijnímu programu KDDP jeho absolventi rovněž uplatní při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).

  Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem, jeho tvorbou a úpravami: např. v nakladatelstvích či na postu tiskového mluvčí divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

  Díky vyvážené kombinaci předmětů (1. předměty teoretické, 2. předměty prakticky-umělecké a k provozní praxi směřující, 3. samotná praxe v kulturní organizaci či umělecké instituci) umožňuje studijní program KDDP velmi dobré pracovní uplatnění absolventů v širokém pásmu typických pracovních pozic, které mohou zastávat. Svědčí o tom zkušenosti oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, z jehož úspěšné desetileté existence předkládaný studijní program KDDP čerpá. Uplatnění absolventů obor KDD – který byl jediný svého druhu v České republice – je velmi dobré a zasahuje širokou a pestrou škálu oblastí (PR management divadla, kulturní management a produkce, umělecké vzdělávání – divadelní lektorství), včetně pozic ve významných tuzemských institucích (Národní knihovna, Národního divadlo ad.).

  Znalosti, dovednosti a kompetence nabyté díky studijnímu programu KDDP jeho absolventi rovněž uplatní při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).

  Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem, jeho tvorbou a úpravami: např. v nakladatelstvích či na postu tiskového mluvčí divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

  Vedle prakticky zaměřených oborů produkčního a manažerského typu se absolventům otevírá cesta do sféry divadelní vědy, dramaturgie, dramatické výchovy. V těchto a příbuzných oblastech bude vždy jejich velkým benefitem poučenost o provozu a financování uměleckých institucí stejně jako systematicky pěstovaná schopnost veřejného vystupování a formulování představ, vizí a konceptů. V oblastech zaměřených na organizaci pak samozřejmě vždy vyniknou svými znalostmi estetiky umění a kultury, jejich historie, teorie a kritiky, stejně jakou svou schopností poučeně a funkčně je využít v praxi.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Slezská univerzita v Opavě používá kreditní systém jako základní nástroj pro kvantifikované hodnocení a kontrolu studia.

  Studijní plány jsou zpracovány dle ECTS, evropského kreditního systému vypracovaného Evropskou komisí, v jehož rámci mají všechny předměty přidělen počet kreditů v závislosti na jejich rozsahu a na míře studijní zátěže potřebné k dosažení očekávaných studijních výsledků, a tedy nutné k jejich úspěšnému ukončení.

  Studentovi jsou kredity uděleny po splnění zadané práce a získání potřebné úrovně znalostí na základě hodnocení, které prokáže, že dosáhl výstupů z učení požadovaných pro absolvování daného předmětu.

  (Rozsah vyučovací hodiny je 45 minut.)

  Předměty studijního programu KDDP jsou rozděleny na základní teoretické (ZT), poskytující studentovi v širším záběru nezbytnou základní znalostní bázi kulturního a uměleckého prostředí, na další předměty profilujícího základu (PZ), které definují jeho kulturně-dramaturgické vzdělání, a předměty povinné a povinně volitelné, které na jedné straně dotvářejí základ jeho vysokoškolského vzdělání ve zvoleném studijním programu a na straně druhé mu umožňují vlastní rozvoj v jím samým preferovaných oblastech.

  Studenti si volí povinně volitelné předměty v souladu se svým plánovaným budoucím zaměřením, resp. zaměstnáním. Ve studijním plánu existují skupiny povinně volitelných předmětů typu A, které jsou součástí profilujícího základu, a povinně volitelné předměty typu B. PVA navazují na povinné předměty, zejména ZT, a prohlubují znalosti a dovednosti v těchto předmětech získané.

 • Návaznost na další studijní programy

  Díky širokému záběru studijního programu KDDP jsou jeho absolventi velmi dobře disponováni pro studium navazujícího magisterského programu v pestré škále oblastí (divadelní dramaturgie, rozhlasová a televizní dramaturgie, divadelní věda, divadelní či hudební management, management kultury, produkce atd.) na školách typu jak uměleckého (JAMU Brno, DAMU Praha, VŠMU Bratislava), tak teoretického (např. katedry divadelních/filmových věd na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Karlově v Praze). Svědčí o tom i dosavadní vysoká míra přijatosti (ve vyváženém poměru škol typu uměleckého a typu teoretického) absolventů bakalářského oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, na který KDDP navazuje.

 • Další informace
  Talentová ústní zkouška.

Základní údaje

Zkratka
KDDP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů