Cíle studijního programu

Studijní program Angličtina pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni C1 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení anglického jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích anglicky mluvících zemí.

Angličtina pro odbornou praxi zároveň svým obsahem přesahuje profilaci akademického programu Anglická filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na zvyšování uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle připravenosti jazykové také připraveni pro práci v hospodářské sféře v nejširším slova smyslu. Podstatný důraz je proto kladen na odborné předměty,

které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaného vzdělání (znalosti, dovednosti,

postoje) v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

Třetím cílem programu je prostřednictvím spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a pomoci naplnit strategické cíle univerzity v prioritní oblasti 3. Vztahy k vnějšímu prostředí. Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN (Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů v modulu Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo ještě lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 1. 7. 2023

Studium

 • Cíle

  Studijní program Angličtina pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

  Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni C1 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení anglického jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích anglicky mluvících zemí.

  Angličtina pro odbornou praxi zároveň svým obsahem přesahuje profilaci akademického programu Anglická filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na zvyšování uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle připravenosti jazykové také připraveni pro práci v hospodářské sféře v nejširším slova smyslu. Podstatný důraz je proto kladen na odborné předměty,

  které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaného vzdělání (znalosti, dovednosti,

  postoje) v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

  Třetím cílem programu je prostřednictvím spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a pomoci naplnit strategické cíle univerzity v prioritní oblasti 3. Vztahy k vnějšímu prostředí. Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN (Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů v modulu Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo ještě lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a má kvalitní znalosti literatury a reálií anglicky mluvících zemí. V souvislosti se svými jazykovými kompetencemi má absolvent možnost širokého uplatnění v celé řadě profesí, kde je vyžadována dobrá znalost anglického jazyka a také znalost širokého kulturního pozadí (historie, umění, literatura, geografie) s důrazem na kulturní zvyklosti a odlišnosti anglicky mluvících zemí. Součástí povinně volitelné části programu je také blok výuky dalšího cizího jazyka (italština, němčina), absolvent tak získává ještě širší možnosti uplatnění. Výraznou obsahovou složkou programu je možnost studentů absolvovat část studia na některé z univerzit v rámci programu Erasmus+.

  Díky odborné části programu je absolvent připraven pro práci v zahraničních firmách a podnicích se zastoupením v ČR, nebo v českých firmách a podnicích spolupracujících se zahraničím, dále může vykonávat práci v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti regionálního a celostátního rozvoje, informačních centrech, cestovních kancelářích a agenturách, či agenturách zaměřených na organizování kongresů, výstav a veletrhů.

  Získané odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti tedy odpovídají deklarovanému profilu absolventa a jsou v souladu s rámcovým profilem absolventa programu filologie, ale také se zařazením programu mezi profesní.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Vysoká škola má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, přičemž studijní plán je sestaven tak, aby umožnil získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta, vedl ke splnění profilu studenta a aby odpovídal pravidlům uplatnění ECTS.

  Základ tvoří povinné předměty, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro možnost přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Tvoří je jak předměty profilujícího základu, především praktická cvičení z angličtiny, tak základní teoretické studijní předměty profilujícího základu z oblasti jazykovědy, literatury a reálií. Součástí povinných předmětů je také seminář k bakalářské práci zaměřený na přípravu závěrečné práce. Celkem mají studenti možnost získat 94 kreditů za povinné předměty. Studijní předměty profilujícího základu jsou garantovány akademickými pracovníky s vědeckou hodností v oborech, které odpovídají příslušné oblasti vzdělávání.

  V rámci studijního plánu jsou studentům nabízeny také předměty povinně volitelné PVA a PVB. Předměty skupiny PVA se děli do dvou bloků, „Sociální politika a kultura“ a Veřejná správa a průmysl“, které umožňují studentům volit si již v průběhu studia zaměření studovaných předmětů s ohledem na jejich budoucí profilaci nebo specializaci. Tyto dva specializační bloky se zaměřují na prohloubení znalostí z oblasti anglické obchodní korespondence, odborné terminologie ve specifických oblastech, teorie veřejné správy a komunální politiky a z vybraných kulturních aspektů angloamerických reálií. Povinností studenta je získání min. 15 kreditů z každého z těchto dvou předmětových bloků.

  Předměty ze skupiny PVB jsou zaměřeny na znalosti a dovednosti pro praxi. Při přípravě studijního plánu programu byli osloveni odborníci z praxe, s jejichž pomocí byl vypracován ideální profil absolventa programu a s ním vhodné znalosti a dovednosti pro uplatnění studentů v praktickém životě. Vznikly tak předměty obecnějšího charakteru, které lze zařadit mezi tzv. „soft skills“ (např. Prezentační dovednosti, Celoživotní systematické učení, Finanční gramotnost), předměty umožňující vhled do firemního prostředí (Obchodní komunikace, Firemní kultura a týmová práce) a předměty umožňující dále podpořit profilaci studenta zvoleným směrem (Kulturní management, Geografie cestovního ruchu, Fondy EU a projektové řízení nebo Úvod do teorie a praxe překladu). Tyto předměty jsou převážně vyučovány odborníky z praxe a rozšiřují profil absolventa. Povinností studenta je získání minimálně 28 kreditů v této skupině předmětů.

  Další skupina předmětů PVB nabízí dva cizí jazyky: italštinu a němčinu. Protože trh práce volá stále naléhavěji po absolventech s dobrou znalostí minimálně dvou cizích jazyků, je i v této skupině předmětů povinností studenta získat min. 10 kreditů.

 • Praxe

  Studenti v průběhu studia absolvují celkem 480 hodin odborné praxe ve firmách. Praxi, která bude rozdělena do tří semestrů, budou studenti absolvovat v různých institucích a firmám regionu. Momentálně je odborná praxe zajištěna na Magistrátu města Opavy, v Návštěvnickém centru MÚ Nový Jičín a ve firmě OKIN v Ostravě.

  V průběhu studenti budou mít možnost poznat chod turistických informačních center, vyzkouší si tvorbu programů návštěv pro zahraniční partnery, vytvoří návrh přeshraniční spolupráce, budou překládat příchozí korespondenci od zahraničních partnerů města, vyzkouší si překlady korespondence zahraničním partnerům včetně návrhu obsahu dopisů. Dále budou moci studenti asistovat při cizojazyčných procházkách městem a cizojazyčných prohlídkách expozic, vyzkouší si práci v informačním centru, či poskytnou jazykovou pomoc při pořádaných akcích Studenti budou v průběhu praxe překládat texty o městě pro potřeby informačního centra (propagační materiály, webové stránky) a připravovat tipy na výlet pro zahraniční turisty včetně itineráře pobytu.

  Ve firemním prostředí si studenti vyzkouší různé druhy pohovorů a behaviorálních testů. Naučí se prezentovat při přijímacím pohovoru, pokládat vhodné otázky, rozlišovat typy otázek a zvládat stres při pohovoru. Studenti si vyzkouší práci ve skupině, čímž se naučí, jak komunikovat s ostatními při řešení různých situací a jak zvládat neshody v týmu. Studenti si vytvoří profil na různých sociálních sítích a zjistí, jak je vhodné se na daných sítích prezentovat a získat tak pozornost potenciálního zaměstnavatele.

  Dozví se také, jak personalisté na sítích hledají zaměstnance. Budou asistovat při návštěvách a jednáních zahraničních partnerů, připravovat podklady pro jednání v cizím jazyce a zajišťovat pobyty zahraničních hostů. Dále budou překládat texty z a do cizího jazyka.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent programu Angličtina pro odbornou praxi může pokračovat ve studiu na SU v navazujícím magisterském programu N7310 Filologie – Angličtina, a to jak v denní, tak v kombinované formě. Další možností je pokračovat ve studiu v akademickém magisterském programu zaměřeném na angličtinu na jiné vysoké škole.

Základní údaje

Zkratka
AOP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

123
počet aktivních studentů
20
počet závěrečných prací

Garant programu