Představení studijního programu

Studijní program Němčina pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program s praktickým zaměřením.

Díky velkému počtu hodin jazykových cvičení a seminářů, zaměřených na komunikaci v běžném životě i profesním prostředí, nabízí možnost zdokonalit se v německém jazyce a dosáhnout úrovně B2. Studenti získají přehled o literatuře, kultuře a zajímavotech německy mluvících zemí, mají možnost účastnit se nejen vybraných seminářů vzahraničí, ale také půlročních pobytů na zahraničních univezitách.

Program je unikátní díky vysokému počtu hodin praxe ve firmách, podnicích a institucích spolupracujících s německy mluvícími zeměmi. Mezi atraktivní předměty patří odborné předměty zaměřené na firemní kulturu a komunikaci ve firemním prostředí, xxx a prezentační techniky ad., vedené zkušenými odborníky z praxe. Nabízeny jsou také další cizí jazyky, např. angličtina a italština. Studenti tak získají potřebné znalosti a dovednosti pro své uplatnění v zajímavých povoláních, ale také potřebné předpoklady pro další studium v navazujícím studijním programu Německý jazyk.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Studijní program Němčina pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

  Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni B2 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích německy mluvících zemí.

  Němčina pro odbornou praxi zároveň přesahuje rámec oblasti vzdělávání v programu Filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle připravenosti jazykové také připraveni pro práci v hospodářské sféře v nejširším slova smyslu. Podstatný důraz je proto kladen na odborné předměty, které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaného vzdělání (znalosti, dovednosti, postoje) v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

  Třetím cílem programu je prostřednictvím spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a pomoci naplnit strategické cíle univerzity v prioritní oblasti „3. Vztahy k vnějšímu prostředí“.

  Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN (Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů v bloku Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo ještě lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent může najít uplatnění jako pracovník oddělení zahraničních styků ve státních i soukromých firmách a institucích, lektor cizího jazyka, specialista na vnitřní či vnější komunikaci, v centrech zaměřených na komunikaci se zahraničními zákazníky. Může pracovat jako překladatel, redaktor, koordinátor a průvodce v cestovních kancelářích, organizátor kulturních festivalů, sportovních setkání, konferencí a workshopů se zahraniční účastí. Najde uplatnění všude tam, kde je znalost cizího jazyka vítána.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Popis kreditového systému: je používán systém ECTS.

  Počet kreditů za jednotlivé předměty odpovídá hodinové i obsahové náročnosti předmětu a předpokládanému počtu hodin domácí přípravy, či samostudia. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Studijní plán je sestaven tak, aby umožnil získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta a vedl ke splnění profilu studenta, a aby odpovídal pravidlům uplatnění ECTS.

  Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (102 kreditů). Dále musí student získat nejméně 18 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty – PVA, nejméně 21 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi, a nejméně 21 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty – PVB – Cizí jazyky. Zbývajících 18 kreditů může student získat absolvováním dalších povinně volitelných předmětů programu, případně může absolvovat jakýkoliv předmět nabízený fakultou v jiných studijních programech jakožto volitelný předmět.

 • Praxe

  Součástí studijního plánu je také zaměstnavateli tolik žádaná praxe ve firmách a institucích, která studentům umožní vyzkoušet si teoretické znalosti ve firemním prostředí, nahlédnout pod pokličku různých profesí a vybrat si tak to správné povolání.

  160 hodin praxe v profesním životopise je pro zaměstnavatele velkým bonusem při motivačním pohovoru.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi získají kvalitní základ pro navazující magisterské studium a mohou tak pokračovat v navazujícím studijním programu Německý jazyk.

Základní údaje

Zkratka
NOP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
15
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Garant programu