Představení studijního programu

V rámci studijního programu Němčina si vytvoříte základ pro úspěšnou kariéru jazykovědce, tlumočníka, překladatele či projektového manažera v oblasti kultury, vzdělávání nebo turismu. Osvojíte si němčinu na vysoké úrovni (B2-C1), seznámíte se s německým jazykovým systémem, německou literaturou a německou kulturou. V rámci prakticky zaměřených předmětů se naučíte tvořit akademické, administrativní i obchodní texty. Prohloubíte své komunikační dovednosti. Budete moci strávit jeden nebo dva semestry na některé z našich partnerských univerzit a rozvinout své interkulturní kompetence. Už během studia se budete moci zapojit do vědecké činnosti, podílet se na projektech a jezdit na konference.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Němčina je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast Filologie. Cílem studia je především poskytnutí uceleného přehledu jazykového systému a pochopení jeho zákonitostí. Studium filologie je zaměřeno na chápání jazyka jako dynamického systému a už ze své podstaty je u absolventů spojeno s uvědoměním si nutnosti soustavného jazykového a kulturního vzdělávání. Studenti dále získají hlubší znalost literatury, kultury a reálií německy mluvících zemí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent prokazuje znalost zákonitostí jazykového systému současné němčiny, a to v rovině fonologické, morfologické, syntaktické, lexikální a na úrovni textové.
  • Absolvent prokazuje znalost německy psané literatury, jakož i historického kontextu, ve kterém se tato literatura vyvíjela.
  • Absolvent prokazuje znalost metodologie a terminologie základních teoretických disciplín z oblasti jazykovědy a literární vědy.
  • Absolvent prokazuje znalost historie a kultury německy mluvících zemí.
  • Absolvent umí provést jazykovědnou analýzu textu a dokáže zohlednit všechny základní jazykové roviny.
  • Absolvent umí provést literární analýzu textu a dokáže rozpoznat a popsat charakteristické znaky jednotlivých vývojových etap německy psané literatury.
  • Absolvent dokáže přeložit středně obtížný text, a to z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny.
  • Absolvent dokáže získané teoretické znalosti aplikovat v ústním i písemném projevu. Absolvent dále dokáže samostatně zpracovat kvalifikační práci a vyhovět přitom všem nárokům, které jsou na tento druh prací kladeny.
  • Absolvent dokáže vyhledávat informace v odborné literatuře a pracovat s nimi.
  • Absolvent ovládá německý jazyk na úrovni B2 – C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
  • Absolvent dokáže samostatně vyhledávat informace, vyhodnocovat je a formulovat na jejich základě hypotézy. Absolvent je dále schopen prověřit platnost těchto hypotéz a vyvodit vlastní závěry.
  • Absolvent umí pracovat v týmu na komplexnějších projektech.
  • Absolvent umí veřejně prezentovat své názory a hypotézy v německém jazyce.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent tohoto studijního programu budete jazykovým odborníkem s nejširší možnou uplatnitelností.

  Můžete pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni.

  Můžete také odejít do praxe. Vašimi potenciálními zaměstnavateli budou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti a marketingové firmy. Uplatníte se jako překladatel, tlumočník, lektor, korektor, jazykový poradce, tiskový mluvčí, administrativní pracovník, copywriter, service manager nebo projektový manažer.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Základ studijního plánu tvoří povinné a povinně volitelné předměty, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro možnost přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce. Tvoří je jak předměty profilujícího základu, tak základní teoretické předměty z oblasti jazykovědy, literatury a reálií. Součástí povinných předmětů u studijních plánů completus a maior jsou také Seminář k bakalářské práci 1 a 2, Úvod do filozofie a Angličtina 1 a 2.

  Počet kreditů, které musí student během tříletého studia získat, je závislý na tom, zda studuje podle studijního plánu completus, maior či minor.

  Během tříletého studia musí student, který studuje Němčinu podle studijního plánu completus, získat 180 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (79 kreditů). Dále musí student získat 83 kreditů za povinně volitelné předměty (PVA a PVB) a 18 kreditů za volitelné předměty, které si vybere z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU (alternativně může těchto 18 kreditů získat za předměty, které si vybere ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB).

  Student, který studuje Němčinu podle studijního plánu maior, musí během tříletého studia získat 99 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (79 kreditů). Dále musí student získat 11 kreditů za povinně volitelné předměty (PVA a PVB) a 9 kreditů za volitelné předměty, které si vybere z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU (alternativně může těchto 9 kreditů získat za předměty, které si vybere ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB).

  Student, který studuje Němčinu podle studijního plánu minor, musí během tříletého studia získat 81 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (62 kreditů). Dále musí student získat 11 kreditů za povinně volitelné předměty (PVA a PVB) a 8 kreditů za volitelné předměty, které si vybere z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU (alternativně může těchto 8 kreditů získat za předměty, které si vybere ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB).

  Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior v rozsahu 99 kreditů se studijním plánem minor v rozsahu 81 kreditů. Studijní plány maior a minor byly koncipovány dle symetrického modelu sdruženého studia.

 • Praxe

  Součástí studia nejsou odborné praxe. Můžete však vycestovat na zahraniční stáž na některé z partnerských univerzit a prohloubit své jazykové a kulturní znalosti, zlepšit své komunikační dovednosti a dobře se připravit na závěrečnou zkoušku i na profesní život.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů pracovat s prameny a odbornou literaturou, dodržet platné citační normy a další zvyklosti akademického psaní. Cílem práce není prezentovat výsledky samostatného empirického výzkumu. Téma práce si studenti volí po konzultaci s odpovědným akademickým pracovníkem.

  Podrobné informace k formě bakalářské práce viz "Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě" ve znění z 1.10.2010.

  URL:https://www.slu.cz/fpf/cz/ucjdiplomoveabakalarskeprace

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě dobrých studijních výsledků můžete pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni. Zde své znalosti a dovednosti dále prohloubíte a zvýšíte si svou kvalifikaci na trhu práce. Zároveň se kvalifikujete pro studium v navazujícím doktorském stupni.

Základní údaje

Zkratka
NEM
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů