Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- anatomii, patologii, zubnímu lékařství, první pomoci, mikrobiologii, epidemiologii a klinickým oborům zaměřeným na prevenci a základy diagnostiky ve stomatologii atd.

- nácviku manipulace se zdravotnickou technikou a materiály využívanými v dentální hygieně a zubním lékařství

- praktickému nácviku provedení komplexní dentální hygieny

- provádění vstupního a kontrolního vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy

Kde se uplatníte?

Ve stomatologických ambulancích, ambulancích dentální hygieny, edukačních programech pro veřejnost, po získání odborné praxe ve vzdělávání dalších studentů dentální hygieny a ve výzkumu.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/dentalnihygiena

Studijní plány

Přijímací řízení
FVP: 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - Dentální hygiena
Termín podání do půlnoci 12. 8. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Vlastní přijímací zkouška organizovaná fakultou vychází z následujících požadavků: absolvování písemné zkoušky, která bude zjišťovat znalosti z biologie člověka, základů společenských věd v rozsahu středoškolského učiva a všeobecné studijní předpoklady.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  CÁBOVÁ, Veronika et al. Přijímačky na VŠ v pohodě. Základy společenských věd. Praha: Taktik, 2018. 144 stran. ISBN 978-80-7563-147-3. DVOŘÁK, Jan et al. Odmaturuj! ze společenských věd. 2, přepracované vydání. Brno: Didaktis, 2015. 288 stran. ISBN 978-80-7358-243-2. DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. 307 stran. ISBN 978-80-271-2111-3. CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Somatologie: anatomie a fyziologie člověka: 630 testových otázek a odpovědí. 3. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2017. 156 stran. ISBN 978-80-7182-341-4. KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: pro střední zdravotnické školy. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. 201 stran. ISBN 978-80-271-0695-0. MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Praha: Grada, 2015. 287 stran. ISBN 978-80-247-4865-8. NAIR, Muralitharan a PEATE, Ian. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2017. 245 stran. ISBN 978-80-271-0229-7.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi (1 správná odpověď = jeden bod). Maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat je 40.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit erudované odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, prevence onemocnění tvrdých zubních tkání a parodontu a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Hlavní směry studijního programu Dentální hygiena jsou prevence, paradontologie, orální hygiena a konzervační zubní lékařství. Studium si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví. Dentální hygienistka/dentální hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny.

  Cílem studia je získat profesní kvalifikaci zdravotnického pracovníka opravňujícího ke zdravotnickému povolání v souladu s § 17 zákona č. 96/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 39/2005 Sb. v platném znění.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Porozumět struktuře, funkci a dysfunkci lidského těla se zaměřením na orofaciální oblast a chápat principy diagnostických, terapeutických a preventivních postupů užívaných v zubním lékařství.
  • Provádět veškeré činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle paragrafu 3 vyhlášky 55/2011v aktuálním znění z r. 2017.
  • Bez odborného dohledu vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, stanovit individuální úroveň ústní hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost.
  • Provádět edukační činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontickch anomálií a na racionální výživu.
  • Provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství zaměřený zejména na ústní hygienu.
  • Provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání i orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti.
  • Provádět otisky chrupu a zhotovovat studijní modely.
  • Odstraňovat zubní plak a supragingivální zubní kámen, leštit povrch zubů profylaktickými materiály. Odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji a provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchovou úpravu výplní.
  • Provádět odborné čištění zubů, bělení a drobné estetické úpravy, ošetření citlivého dentinu a aplikovat profylaktické materiály.
  • Na základě individuálního léčebného plánu stanoveného zubním lékařem stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii iniciální, udržovací a podpůrnou.
  • Odstraňovat subgingivální zubní kámen, ohlazovat kořeny zubů a provádět uzavřenou kyretáž a aplikovat lokální léčivé přípravky supra- i subgingiválně.
  • Pod odborným dohledem aplikovat povrchovou anestezii, provádět bělení zubů, měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů a pod přímým dohledem pečetit fisury.
  • Ovládat zásady provozu ordinace dentální hygieny a spolupracovat se zubním lékařem.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent získá vedle odpovídajících vědomostí a dovedností ve stanoveném oboru také orientaci v oblasti ekonomické, právní, pojišťovací a manažerské. Získá také odborné jazykové vědomosti a dovednosti. Významnou součástí profilu absolventa tvoří vědomosti a dovednosti z psychologie, které vytvářejí předpoklad individuálního působení absolventa na jednotlivé pacienty.

  Dentální hygienista v rámci preventivní prohlídky dokáže odstraňovat zubní plak, zubní kámen, zabraňuje zánětu dásní a parodontóze. Učí pacienty správnému čištění dutiny ústní. Může kalibrovat stav parodontu pomocí indexů. Náročnou a zodpovědnou součástí jeho práce je odstraňování supragingiválního zubního kamene. Hygienista je schopen samostatně, bez dohledu zubního lékaře provádět subgingivální ošetření parodontu s pomocí kyret, kdy zasahuje do parodontálních chobotů menší hloubky a kdy provedení výkonu není třeba aplikace lokální injekční anestezie. Hluboké parodontální choboty může hygienistka ošetřovat jedině v přítomnosti lékaře, kdy je zajištěna lékařem indikována místní injekční anestezii.

 • Regulovaná povolání
  • Dentální hygienistka
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Navržený standardní vzorový studijní plán představuje doporučený rozpis předmětů, jejich časovou a obsahovou posloupnost a způsob kontroly výsledků v těchto předmětech během standardní doby studia. Student má možnost zvolit si v souladu se Studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě osobní studijní plán, v němž si samostatně určuje svoji studijní zátěž při respektování podmínek kreditního systému a zveřejněných rozvrhových akcí.

  Rozsah přímé výuky byl orientačně stanoven průměrně na 22 hodin týdně/semestr, délka vyučovací hodiny 45 min. Počet povinných předmětů i počet hodin má od druhého ročníku studia sestupný charakter, aby se rozšiřoval prostor pro samostatné studium i práci studentů. Kreditové hodnocení se řídí standardy ECTS. Povinné předměty zakončené zápočtem, zkouškou jsou hodnoceny 1–6 kredity, semináře k bakalářské práci 2, 5 a 17 kreditů, povinně volitelné předměty zakončené zápočtem, zkouškou 1–2 kredity. Počet kreditů vyjadřuje míru náročnosti předmětu, která je dána jak jeho rozsahem, tak stanovenými studijními povinnostmi a náročností samostudia.

  Standardní doba studia – 3 roky.

  Standardní studijní plán (celková výše min. 180 kreditů) zahrnuje 52 povinných předmětů, 13 povinně volitelných.

  Základní formy výuky přednášky, cvičení, semináře, konzultace a praxe studentů.

  Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během výuky a ukončení studijního předmětu zápočtem, zkouškou, příp. jen zápočtem či jen zkouškou.

Základní údaje

Zkratka
DENH
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
53
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací

Garant programu