Cíle studijního programu

Cílem studia je připravit erudované odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, prevence onemocnění tvrdých zubních tkání a parodontu a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Hlavní směry studijního programu Dentální hygiena jsou prevence, paradontologie, orální hygiena a konzervační zubní lékařství. Studium si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví. Dentální hygienistka/dentální hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny.

Cílem studia je získat profesní kvalifikaci zdravotnického pracovníka opravňujícího ke zdravotnickému povolání v souladu s § 17 zákona č. 96/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 39/2005 Sb. v platném znění.

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení 2021/2022 - bakalářský
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování Testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio. cz, s. r. o., Informace k Národním srovnávacím zkouškám: Uchazeč, jej musí v roce 2020/2021 (prosinec 2020 až květen 2021) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 22. 5. 2021. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit erudované odborníky, kteří budou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, prevence onemocnění tvrdých zubních tkání a parodontu a v základech zubního lékařství ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou. Hlavní směry studijního programu Dentální hygiena jsou prevence, paradontologie, orální hygiena a konzervační zubní lékařství. Studium si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví. Dentální hygienistka/dentální hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny.

  Cílem studia je získat profesní kvalifikaci zdravotnického pracovníka opravňujícího ke zdravotnickému povolání v souladu s § 17 zákona č. 96/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 39/2005 Sb. v platném znění.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Porozumět struktuře, funkci a dysfunkci lidského těla se zaměřením na orofaciální oblast a chápat principy diagnostických, terapeutických a preventivních postupů užívaných v zubním lékařství.
  • Provádět veškeré činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí podle paragrafu 3 vyhlášky 55/2011v aktuálním znění z r. 2017.
  • Bez odborného dohledu vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, stanovit individuální úroveň ústní hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost.
  • Provádět edukační činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontickch anomálií a na racionální výživu.
  • Provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství zaměřený zejména na ústní hygienu.
  • Provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání i orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti.
  • Provádět otisky chrupu a zhotovovat studijní modely.
  • Odstraňovat zubní plak a supragingivální zubní kámen, leštit povrch zubů profylaktickými materiály. Odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji a provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchovou úpravu výplní.
  • Provádět odborné čištění zubů, bělení a drobné estetické úpravy, ošetření citlivého dentinu a aplikovat profylaktické materiály.
  • Na základě individuálního léčebného plánu stanoveného zubním lékařem stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii iniciální, udržovací a podpůrnou.
  • Odstraňovat subgingivální zubní kámen, ohlazovat kořeny zubů a provádět uzavřenou kyretáž a aplikovat lokální léčivé přípravky supra- i subgingiválně.
  • Pod odborným dohledem aplikovat povrchovou anestezii, provádět bělení zubů, měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů a pod přímým dohledem pečetit fisury.
  • Ovládat zásady provozu ordinace dentální hygieny a spolupracovat se zubním lékařem.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent získá vedle odpovídajících vědomostí a dovedností ve stanoveném oboru také orientaci v oblasti ekonomické, právní, pojišťovací a manažerské. Získá také odborné jazykové vědomosti a dovednosti. Významnou součástí profilu absolventa tvoří vědomosti a dovednosti z psychologie, které vytvářejí předpoklad individuálního působení absolventa na jednotlivé pacienty.

  Dentální hygienista v rámci preventivní prohlídky dokáže odstraňovat zubní plak, zubní kámen, zabraňuje zánětu dásní a parodontóze. Učí pacienty správnému čištění dutiny ústní. Může kalibrovat stav parodontu pomocí indexů. Náročnou a zodpovědnou součástí jeho práce je odstraňování supragingiválního zubního kamene. Hygienista je schopen samostatně, bez dohledu zubního lékaře provádět subgingivální ošetření parodontu s pomocí kyret, kdy zasahuje do parodontálních chobotů menší hloubky a kdy provedení výkonu není třeba aplikace lokální injekční anestezie. Hluboké parodontální choboty může hygienistka ošetřovat jedině v přítomnosti lékaře, kdy je zajištěna lékařem indikována místní injekční anestezii.

 • Regulovaná povolání
  • Dentální hygienistka
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Navržený standardní vzorový studijní plán představuje doporučený rozpis předmětů, jejich časovou a obsahovou posloupnost a způsob kontroly výsledků v těchto předmětech během standardní doby studia. Student má možnost zvolit si v souladu se Studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě osobní studijní plán, v němž si samostatně určuje svoji studijní zátěž při respektování podmínek kreditního systému a zveřejněných rozvrhových akcí.

  Rozsah přímé výuky byl orientačně stanoven průměrně na 22 hodin týdně/semestr, délka vyučovací hodiny 45 min. Počet povinných předmětů i počet hodin má od druhého ročníku studia sestupný charakter, aby se rozšiřoval prostor pro samostatné studium i práci studentů. Kreditové hodnocení se řídí standardy ECTS. Povinné předměty zakončené zápočtem, zkouškou jsou hodnoceny 1–6 kredity, semináře k bakalářské práci 2, 5 a 17 kreditů, povinně volitelné předměty zakončené zápočtem, zkouškou 1–2 kredity. Počet kreditů vyjadřuje míru náročnosti předmětu, která je dána jak jeho rozsahem, tak stanovenými studijními povinnostmi a náročností samostudia.

  Standardní doba studia – 3 roky.

  Standardní studijní plán (celková výše min. 180 kreditů) zahrnuje 52 povinných předmětů, 13 povinně volitelných.

  Základní formy výuky přednášky, cvičení, semináře, konzultace a praxe studentů.

  Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během výuky a ukončení studijního předmětu zápočtem, zkouškou, příp. jen zápočtem či jen zkouškou.

 • Další informace
  Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok.

  Průběh přijímacího řízení se řídí platnou vnitřní normou, Řádem pro přijímací řízení na Slezské univerzitě v Opavě (http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/zakladni-dokumenty-su/prijmaci-rizeni/00-pririz-su-08_08_2017-01_09_2017.pdf).

  Další specifické požadavky

  Podmínky pro zdravotní způsobilost uchazače jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., a novelizací nařízení vlády č. 367/2012 Sb., vyhl. 271/2012 Sb.

  Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání

  -prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,

  -prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění

  alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,

  -prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,

  -přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,

  -prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity,

  -závažné duševní nemoci a poruchy chování.

  K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
17
počet aktivních studentů

Garant programu