Představení studijního programu

Možná máte představu, že práce ve veřejném sektoru je pouze pro „lůzra“, který neuspěl v soukromém sektoru a že jeho náplní práce není nic jiného než vyřizování haldy papírů, razítkování či odpovídání na stížnosti nespokojených občanů. Opak je však pravdou a moderní veřejný sektor nabízí spoustu příležitostí k vlastní kreativitě, využívání nejmodernějších technologií či kariérnímu růstu doprovázeného vysokým platovým ohodnocením. Takže, zapomeňte na zažitý stereotyp nudného, neochotného a špatně placeného úředníka a pojďte s námi objevit pozoruhodný svět moderního veřejného sektoru, jenž výrazně zasahuje do našeho každodenního života. V průběhu studia se dozvíte nejen to, jak funguje veřejná správa, jaké dopady na veřejný sektor má naše členství v Evropské unii či jak jsou přerozdělovány evropské dotace, ale získáte i celou řadu odborných znalostí a praktických dovedností potřených k odpovídajícímu uplatnění na trhu práce.

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia ve studijním programu Veřejná ekonomika a správa je pochopení existence, účelu a fungování veřejného sektoru. Na základě těchto znalostí je dalším cílem studia vybavit studenty schopnostmi jejich praktické aplikace, jež jsou nutné pro výkon veřejné služby. V bakalářském stupni studia jsou specifika fungování veřejného sektoru uchopena v širšímkoncepčním rámci. Relativně široký společensko-vědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Díky vyvážené skladbě studijního programu student nejprve pochopí zásadní ekonomické zákonitosti v oblastech fungování ekonomiky, práva, managementu či hospodářské politiky. Na tomto základě následně student získává povědomí o podstatě a poslání veřejného sektoru, jeho financování a fungování. Dosažení cíle studia je podpořeno důrazem na využívání kvantitativních metod, informačních technologií a práva. Studenti jsou v průběhu studia zároveň konfrontování s praktickými aspekty fungování veřejného ekonomiky a s tím spojenými dopady na relevantní subjekty prostřednictvím pravidelného zapojování odborníků z praxe do výukového procesu.

 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění najdete v institucích veřejné správy, v neziskových organizacích, a také v regionálních centrech a rozvojových agenturách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v příslušném pokynu děkana. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 20 ECTS kreditů (11 % studijního plánu).

  Student během studia absolvuje celkem 28 povinných předmětů (mimo výše uvedené předměty Seminář k bakalářské práci, Odborná praxe a Bakalářská práce), představujících 123 ECTS kreditů (68 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 8 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty profilujícího základu (Finance, Hospodářská politika, Obecná ekonomie I a II, Správní právo, Trh práce a politika zaměstnanosti, Veřejná ekonomika, Veřejná správa). Další čtyři povinné předměty spadají do kategorie předmětů profilujícího základu (Ekonomika neziskových organizací, Regionální ekonomika a politika, Municipální a regionální finance, Sociální politika). Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří standardního absolventa programu ekonomického zaměření.

  V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit ze 7 předmětů s povinností získat alespoň 20 kreditů (11 % studijního plánu). To znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. Celkem 17 ECTS kreditů (9,4 %) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. marketing, informační technologie, apod.). V rámci volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce. Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných problémů a úkolu ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy.

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Získané znalosti a učební dovednosti umožňují absolventovi bakalářského studijního programu Veřejná ekonomika a správa pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Kromě pokračování ve stejném programu mohou absolventi využít další nabídky SU OPF v navazujícím magisterském studiu. Posléze mohou studenti s předpoklady pro vědeckou a inovační činnost postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_VES
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

118
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací