Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- správnímu právu, veřejné správě, psychologickým disciplínám, sociální politice a práci, veřejné ekonomice a financím, evropské integraci atd.

- práci s lidmi v institucích veřejné správy či neziskových organizacích

- posuzování, výkonu a rozhodování v odborné správní, kontrolní a poradenské činnosti v rámci veřejné správy

- praktickým znalostem zdrojů i nástrojů ve veřejné správě a sociální politice v ČR i EU

- přípravě k výkonu profese úředníka ve veřejné správě

Kde se uplatníte?

Na všech stupních řízení v oblasti veřejné správy, na pozicích úředníků při výkonu státní správy, ve veřejné správě (úřady práce, Policie ČR, Celní správa ČR, probační a mediační služby). Při realizaci projektů regionálního rozvoje a projektů z fondů EU. Jako pracovník v sociálních službách nebo při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/uvsspprogram

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - navazující magisterský
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2022

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterské studium je profesním studijním programem, který je koncipován v souladu s potřebami trhu práce a který je zaměřen na koordinaci sociální politiky v otázkách sociálního vyloučení a sociálního začleňování a na práci ve veřejné správě, a to jak na úrovni obcí, krajů, tak i státu. Cílem studia je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli profesně zodpovědně připraveni na práci v oblasti veřejné správy a sociální politiky.

  Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Studijní program je multidisciplinárního charakteru, který umožňuje získat teoretické, praktické a metodické kompetence v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Součástí studia je také zvyšování odborných jazykových kompetencí zaměřující se převážně na aktuální zahraniční trendy a výzkumy v předmětné oblasti.

  Cílem studia je připravit studenty pro řídící, metodickou, koncepční a analytickou práci. Příprava probíhá souběžně doprovázena supervidovanou odbornou praxí a možnostmi přímého kontaktu s odborníky z praxe. Navazující magisterské studium prohlubuje kompetence sociálního pracovníka a úředníka veřejné správy získané v bakalářském studiu, přičemž v rámci obsahu studijního programu je naplněn Minimální standard vzdělávání v sociální práci vytvořený Asociací vzdělavatelů v sociální práci pro akreditaci magisterských navazujících oborů studia sociální práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Navržený standardní vzorový studijní plán představuje doporučený rozpis předmětů, jejich časovou a obsahovou posloupnost a způsob kontroly výsledků v těchto předmětech během standardní doby studia. Student má možnost zvolit si v souladu se Studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě osobní studijní plán, v němž si samostatně určuje svoji studijní zátěž při respektování podmínek kreditního systému a zveřejněných rozvrhových akcí. Kreditové hodnocení se řídí standardy ECTS , rozsah vyučovací hodiny je 45 minut, rozsah hodiny praxe je 60 minut.

  Pro absolvování programu bude třeba získat 120 kreditů, z toho z povinných předmětů 100 kreditů, z povinně volitelných předmětů (PVA) je minimální počet získaných kreditů 12 a povinně volitelných předmětů (PVB) 8 kreditů.

  Základní formy výuky jsou přednášky, semináře, konzultace a odborné praxe studentů. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během výuky a ukončení studijního předmětu zápočtem či zkouškou.

  Stručný popis studijního plánu:

  Ve studijním plánu je 20 povinných předmětů, z toho jsou 3 diplomové semináře a 2 odborné praxe se supervizními semináři. Základním teoretickým studijním povinným předmětem profilujícího základu je Teorie a metodologie vědy, Management a financování sociálních služeb a Ekonomika správa sociálního zabezpečení, které jsou personálně obsazeny garantem studijního programu doc. Ing. Ladislavem Průšou a doc. PhDr. Dušanem Janákem, Ph.D.. Mezi povinné předměty profilujícího základu studijního programu pro oblast „sociální politiky“ patří: Teorie sociálního vyloučení a politika sociálního začleňování, Komunitní plánování jako makro metoda sociální práce, Supervize v sociální práci. Mezi povinné předměty profilujícího základu studijního programu pro oblast veřejné správy patří předměty: Správní právo v evropském kontextu, Právo obcí a krajů v ČR, Veřejná správa ve střední Evropě a Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil.

  V rámci studijního programu jsou 4 povinně volitelné předměty (PVA), které patří k předmětům profilujícího základu. Ze zbývajících 6 povinně volitelných předmětů (PVB), nepatřících do profilujícího základu, musí student získat minimálně 8 kreditů.

  Fakulta veřejných politik v Opavě pravidelně realizuje sebeevaluaci a sleduje uplatnění absolventů na trhu práce, na základě získaných informaci jsou průběžně inovovány jednotlivé předměty pod dohledem garanta oboru.

  Studenti mají příležitost podílet se na aplikovaném výzkumu nebo na projektové a koncepční činnosti.

  Skladba předmětové nabídky i rozsah povinných praxí v kombinované formě navazujícího magisterského studia je tedy totožná s prezenční formou studia.

 • Návaznost na další studijní programy

  Program navazuje na bakalářské studijní programy akreditované na Fakultě veřejných politik v Opavě (Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná správa a sociální politika, Sociální politika a sociální práce, Specializace v pedagogice - obor Sociální patologie a prevence) i na dalších součástech Slezské univerzity v Opavě (např. Hospodářská politika a správa vyučovaný na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě v Karviné). Lze předpokládat i zájem absolventů studijních programů zaměřených na sociologii, sociální práci, sociální politiku a veřejnou správu z jiných vysokých škol.

Základní údaje

Zkratka
VSSP
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

65
odhadovaný počet přijatých
218
počet aktivních studentů
23
počet závěrečných prací