Cíle studijního programu

Cílem akademicky zaměřeného studijního programu Fyzika je poskytnout ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice a dále volbou specializace umožnit studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

Studijní plány

Přijímací řízení
FÚ - 1. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bakalářský studijní program Aplikovaná fyzika a Fyzika
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  Bakalářský akademicky zaměřený studijní program Fyzika - tříleté prezenční studium se specializacemi: Astrofyzika a Astronomie a popularizace

  Bakalářský profesně zaměřený studijní program Aplikovaná fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi: Fyzikální diagnostické metody a Monitorování životního prostředí

  - Bakalářský studijní program Fyzika poskytuje ucelené vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice. Volbou specializace umožňuje studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

  - Cílem profesně zaměřeného bakalářského programu Aplikovaná fyzika je ucelená příprava absolventa v potřebných základních fyzikálních a matematicko-informatických disciplínách. Volbou specializace umožňuje orientovat studium podle jeho zájmů a preferencí. Tato koncepce umožní studentům zvolit teprve v průběhu studia (typicky po prvním roce studia) odbornou orientaci. Důležitou roli hraje sepětí studia s praxí a participace studentů v kooperujících firmách, jejich činnostech a projektech. Studenti jsou připravování k samostatné i interdisciplinární a týmové práci, a díky praktické průpravě během studia jsou schopni promptně reagovat na potřeby zaměstnavatele. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků, a rozvoj jazykových a komunikačních schopností absolventů.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkoušky:

  Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě pořadí řádně podané přihlášky.

  V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 bude ke studiu v bakalářských studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika přijato nejvýše 200 uchazečů.

  Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

  Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na internetových stránkách Fyzikálního ústavu v Opavě (https://www.physics.slu.cz, položka Chci studovat/Přijímací řízení/E-přihláška).

  Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz).

  Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

  Požadované přílohy k přihlášce

  Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia.

  Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč
  Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

  Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024

  Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě:
  adresa: Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava
  tel.: 553 684 285
  e-mail: studium@physics.slu.cz
  Internet: https://www.physics.slu.cz

Studium

 • Cíle

  Cílem akademicky zaměřeného studijního programu Fyzika je poskytnout ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice a dále volbou specializace umožnit studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

 • Uplatnění absolventa

  Bakalářský akademicky zaměřený studijní program Fyzika je primárně koncipován jako program, jež má umožnit získat ucelené fyzikální vzdělání odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia. Tomu odpovídá i struktura a náplň základních teoretických předmětů profilujícího základu studia. Absolventi tohoto programu tak mohou buď pokračovat v dalším studiu v prakticky kterémkoliv navazujícím magisterském programu z oblasti vzdělávání Fyzika nebo najít uplatnění ve vědeckovýzkumných i jiných pracovištích na pozicích vyžadujících obecné fyzikální vzdělání. Díky zvolené specializaci se taktéž mohou uplatnit na pracovištích zabývajících se astronomií a astrofyzikou, případně i v oblasti služeb a médií při tvorbě multimediálních pořadů a popularizačních aktivitách (lidové hvězdárny, planetária, science centra, vědecké rubriky v médiích apod.). Důležitou součástí exaktního vzdělání je i rozvoj analytického a kritického myšlení, což může být důležité napříč jednotlivými profesemi. V neposlední řadě dává předkládaný studijní program absolventům možnost získat základní znalosti z programování a matematického modelování fyzikálních procesů, čímž dále posiluje jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Při tvorbě studijního plánu je respektován kreditový systém ECTS. Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů, jeden kredit odpovídá jedné vyučovací hodině týdenní dotace o 45 minutách. Počet kreditů lze přitom navýšit, a to v závislosti na náročnosti předmětu a přípravy na výuku. Semestr je tvořen 13 výukovými týdny. Při tvorbě studijních programů je přihlédnuto k platným metodickým materiálům NAÚ pro přípravu a hodnocení Žádostí o akreditace studijních programů se specializací. Předkládaný studijní program obsahuje dvě specializace. Povinné předměty společné části představují 105 kreditů. Povinné předměty každé specializace představují 55 kreditů. Každá specializace pak má ještě svou skupinu povinně volitelných předmětů, z nichž je nutné získat alespoň 12 kreditů. Zbývajících 8 kreditů je vyčleněno na volitelné předměty.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi bakalářského studijního programu Fyzika mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu Teoretická fyzika, nebo v jiném studijním programu z oblasti vzdělávání Fyzika.

Základní údaje

Zkratka
FYZB
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

200
odhadovaný počet přijatých
65
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje