Cíle studijního programu

Cílem studia studijního programu Teoretická fyzika je vzdělání studentů v oblasti Fyzika na magisterské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku; díky rozdělení na specializace se studenti mohou zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jsou cílené na budoucí doktorské studium v oblasti Fyzika a související uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, však také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, také dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia studijního programu Teoretická fyzika je vzdělání studentů v oblasti Fyzika na magisterské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku; díky rozdělení na specializace se studenti mohou zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jsou cílené na budoucí doktorské studium v oblasti Fyzika a související uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, však také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, také dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

 • Uplatnění absolventa

  Uplatnitelnost absolventů programu Teoretická fyzika je obecně dána získanými dovednostmi a znalostmi fyzikálních zákonitostí, matematického aparátu a počítačových metod při řešení široké škály problémů vyžadujících fyzikálně-matematický přístup podpořený kreativním použitím výpočetní techniky.

  Konkrétněji, získané znalosti a dovednosti v oborech teoretické fyziky budou u absolventů na takové úrovni, že se budou moci uplatnit jako začínající teoretičtí fyzikové na univerzitách, zde samozřejmě s předpokladem nástupu na studia v doktorském studijním programu v oblasti Fyzika se zaměřením na teoretickou fyziku, nebo ve výzkumných organizacích zabývajících se matematicko-fyzikálními modely reality, a to samozřejmě nejen u nás, ale zcela rovnocenně i v zahraničí.

  Absolventi jsou tedy připraveni uplatnit se zejména v akademické sféře, a to v charakteristických profesích: vědecký pracovník (v oboru Teoretická fyzika) a akademický pracovník. Na druhou stranu, jejich více než solidní fyzikální a matematický základ je předurčuje také pro bezprostřední uplatnění v široké škále technických výzkumů, v podnicích vyžadujících působení v oblasti informatiky, techniky, monitorování a zpracování dat, případně i v řídicí sféře energetických a technologických společností.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán studijního programu Teoretická fyzika respektuje kreditový systém ECTS. Během dvouletého studia musí student získat alespoň 120 kreditů, přičemž jeden kredit odpovídá přibližně jedné vyučovací hodině týdenní dotace o 45 minutách. Počet kreditů může být však vyšší, a to v závislosti na náročnosti předmětu a přípravě na výuku. Semestr je tvořen 13 výukovými týdny. Studijní plán programu přihlíží též k platným metodickým materiálům Národního akreditačního úřadu pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditace.

  Předměty jsou ve studijním plánu rozděleny na povinné předměty společné všem specializacím (student zde získá 61 kreditů), povinné předměty dané specializace (student zde získá 32 kreditů) a povinně volitelné předměty (student zde musí získat aspoň 24 kreditů). Zbývající tři kredity může student získat z předmětů, které si může volit z povinných předmětů jiné specializace či z povinně volitelných předmětů, případně z nabídky jiných studijních programů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika navazuje obecně na bakalářská studia v oblasti vzdělávání Fyzika, přičemž je primárně koncipován spíše pro ty teoretičtěji zaměřené; na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se jedná o bakalářský studijní program Fyzika zaměřený na astrofyziku a astronomii, o jehož akreditaci současně žádáme. Absolventi studijního programu Teoretická fyzika mohou pokračovat v doktorských studijních programech v oblasti vzdělávání Fyzika, nejlépe však v těch zaměřených na teoretickou fyziku; na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se jedná o doktorský studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika, kde se žádost o akreditaci v současné době připravuje.

Základní údaje

Zkratka
TFYZNM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje
Garant programu