Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- pedagogice, speciální pedagogice, psychologii, filozofii, somatologii, znakovému jazyku atd.

- principům podpory rovných příležitostí v procesu socializace osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální

- diagnostice speciálních potřeb dětí, žáků a studentů a plánování intervenčních programů v rámci inkluzivního vzdělávání s důrazem na motivaci k celoživotnímu učení

- aplikaci speciálně pedagogických konceptů a metod při kontaktních vzdělávacích a aktivizačních činnostech v kontextu prevence sekundárních důsledků zdravotního postižení a znevýhodnění

Kde se uplatníte?

Jako asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v základních a středních školách, jako speciální pedagogové a asistenti pedagoga v mateřských školách, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních, jako osobní asistenti v zařízeních poskytujících sociální služby, v neziskových organizacích atd.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvprogramspecialnipedagogika

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - bakalářský
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2022

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování Testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio. cz, s. r. o., Informace k Národním srovnávacím zkouškám: Uchazeč, jej musí v roce 2021/2022 (prosinec 2021 až květen 2022) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 21. 5. 2022. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

Studium

Základní údaje

Zkratka
SPEP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

55
odhadovaný počet přijatých
94
počet aktivních studentů