Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- porodnictví, porodní asistenci, gynekologii, neonatologii, prevenci, komunitní péči atd.

- péči o zdraví i biopsychosociální potřeby ženy v období fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí

- péči o fyziologického novorozence, jeho prvnímu ošetření

- samostatnému vedení fyziologického porodu, sledování a vyhodnocování stavu plodu v děloze

- asistenci pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí při komplikovaném porodu, gynekologických výkonech či instrumentaci na operačním sále

Kde se uplatníte?

V rámci gynekologicko-porodnických oddělení i v privátní sféře, jako zaměstnanci i řídící pracovníci zdravotnických zařízení poskytujících péči v oblasti porodní asistence.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/porodniasistence

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - bakalářský
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2022

Studium

 • Cíle

  1. Cíle týkající se přímého vztahu ke klientce

  1.1 Absolvent/ka bude schopen/a na základě vědomostí a dovedností z porodní asistence, odborné praxe, základních vědních oborů a společenských věd rozpoznat holistické potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí i biopsychosociální potřeby vzniklé ve všech obdobích života ženy, dále potřeby fyziologického novorozence.

  1.2 Absolvent/ka bude znát zdravý vývoj jedince a faktory, které jej ovlivňují.

  1.3 Absolvent/ka dokáže kvalifikovaně poskytnout první pomoc.

  1.4 Absolvent/ka bude schopen/a použít diagnostické postupy a techniky v péči o fyziologicky těhotnou ženu.

  1.5 Absolvent/kabude umět vést samostatně fyziologický porod, sledovat a vyhodnotit stav plodu v děloze a poskytnout profesionální péči a podporu ženě během porodu.

  1.6 Absolvent/ka bude umět samostatně poskytnout profesionální zdravotní péči a podporu ženě i novorozenci po fyziologickém porodu a v šestinedělí.

  1.7 Absolvent/ka bude umět reagovat na zjištěné somatické, psychické, sociální, behaviorální, kognitivní i duchovní problémy klientky.

  1.8 Absolvent/ka dokáže rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od fyziologického průběhu reprodukčního procesu v organismu ženy, zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci.

  1.9 Absolvent/ka bude znát modely výchovy k reprodukčnímu zdraví, sexuální výchovy a plánovaného rodičovství.

  1.10 Absolvent/ka bude znát fáze procesu poskytování péče v porodní asistenci a umí je využívat v klinické praxi, v komunitním prostředí.

  1.11 Absolvent/ka bude mít vědomosti, dovednosti a morální postoje potřebné k realizaci jednotlivých činností a intervencí v porodní asistenci.

  2. Cíle týkající se profesního vývoje porodní asistentky

  2.1 Absolvent/ka bude dodržovat etické a mravní požadavky profesní činnosti porodní asistentky.

  2.2 Absolvent/ka bude uplatňovat empatický profesionální přístup ke klientkám a jejich rodinám.

  2.3 Absolvent/ka je bude schopen/a používat všechny druhy a formy účinné komunikace.

  2.4 Absolvent/ka bude znát možnosti svého uplatnění v systému poskytované péče o ženu a novorozence a postavení porodní asistentky ve společnosti.

  2.5 Absolvent/ka bude znát strukturu zdravotní péče o ženu a novorozence.

  2.6 Absolvent/ka bude schopen/a pozitivní sebereflexe a seberealizace.

  2.7 Absolvent/ka bude ovládat adaptační i relaxační techniky a základy psychoterapie v kontextu zdravotní péče.

  3. Cíle týkající se profesní činnosti porodní asistentky v systému zdravotní péče

  3.1 Absolvent/ka bude schopen/a samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, prevenci onemocnění, v péči o těhotnou ženu, rodičku, šestinedělku a novorozence a v péči o ženy.

  3.2 Absolvent/ka bude schopen/a obhájit svá rozhodnutí a nést za ně odpovědnost.

  3.3 Absolvent/ka bude znát práva pacientů, matek a dětí, své kompetence i kompetence celého zdravotnického týmu. Bude pracovat dle zásad týmové spolupráce.

  3.4 Absolvent/ka bude znát zdravotní a sociální politiku státu a hlavní rysy současných a vývojových trendů zdravotní péče.

  3.5 Absolvent/ka bede umět posoudit sociální prostředí, poskytnout kvalifikovanou radu při řešení obtížných životních situací.

  3.6 Absolvent/ka bude schopen/a provádět jednotlivé typy prevence oblasti porodní asistence.

  3.7 Absolvent/kabude schopen/a provádět výzkumnou činnost v oblasti porodní asistence (nebo se na ní podílet) a bude schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.

 • Regulovaná povolání
  • Porodní asistentka
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Při vytváření studijních plánů se vycházelo z platných legislativních podkladů a národní legislativy. Základní podklady a východiska:

  Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 39/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějšího předpisů

  Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání porodní asistentka k vyhlášce č. 39/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví minimální požadavky k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání porodní asistentka

  Standardní studijní plán (celková výše min. 180 kreditů) zahrnuje 60 povinných předmětů, 2 povinně volitelné předměty PVB1 a minimálně jeden předmět ze skupiny PVB2.

  Základní formy výuky přednášky, semináře, cvičení, konzultace a praxe studentů.

  Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během výuky a ukončení studijního předmětu zápočtem, zkouškou, příp. jen zápočtem či jen zkouškou.

Základní údaje

Zkratka
PORA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
27
počet aktivních studentů