Představení studijního programu

Bakalářský studijní obor Multimediální techniky byl na Slezské univerzitě v Opavě akreditován v roce 2008, reakreditován v roce 2012 a nově je akreditován bakalářský studijní program Multimediální techniky.

V rámci SWOT analýzy platného Strategického záměru Slezské univerzity je existence studijních oborů zaměřených na oblast multimediálních technik mezi silnými stránkami. Obor Multimediální techniky si za dobu své existence vydobyl silné a stabilní postavení mezi bakalářskými obory v regionu. A zatímco bakalářský program má za úkol připravit autory schopné tvorby základních populárně naučných pořadů anebo jejich zapojení do tvůrčích týmů, cílem navazujícího studia je připravit autory plně soběstačné, schopné tvořit samostatné audiovizuální pořady pro půlhodinová a hodinová programová okna televizních stanic nebo celovečerního formátu (nebo kvalitativní obdoby v jiné oblasti multimediální tvorby) anebo vést a řídit štáb schopný takové produkce.

Nově akreditovaný magisterský program Multimediální techniky je zaměřen na úzkou spolupráci s praxí, na tvorbu nejen klasických audiovizuálních pořadů, ale také na využití nových médií (např. digitální sférické projekce nebo virtuální reality).

Pokračování svého vzdělání zde naleznou studenti, kteří chtějí uplatnit matematické, fyzikální anebo tvůrčí a umělecké znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu.

Studijní plány

Přijímací řízení
FÚ - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Navazující Mgr. studijní program Multimediální techniky
Termín podání do půlnoci 15. 8. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Studium je určeno pro zájemce o pokročilou tvorbu audiovizuálních a multimediálních pořadů s výběrovým zaměřením na autorský populárně naučný dokument, uměleckou tvorbu propojující vědu a umění, ale možná je i profilace na tvorbu pořadů pro sférické projekce a planetária.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkoušky

  Uchazeči budou přijati na základě vstupního pohovoru.

  V rámci navazujících magisterských studijních programech Multimediální techniky a Observační astrofyzika vysokých energií a v každé specializaci navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika nejvýše 15 uchazečů.

  Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

  Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na internetových stránkách Fyzikálního ústavu v Opavě (https://www.physics.slu.cz, položka Chci studovat/Přijímací řízení/E-přihláška).

  Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz).

  Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

  Požadované přílohy k přihlášce

  Výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) - neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

  Uchazeči o studium doručit tyto doklady nejpozději 10. 9. 2024.

  Opis (kopie) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) - neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia.

  Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč

  Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

  Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

  Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě:
  adresa: Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava
  tel.: 553 684 285
  e-mail: studium@physics.slu.cz
  Internet: https://www.physics.slu.cz

Studium

 • Cíle

  Také česká společnost se potýká s nedostatkem absolventů přírodovědeckých a technických oborů i oborů aplikovaného výzkumu. Oblast komunikace a popularizace vědy prostřednictvím žánrů využívajících audiovizuální tvorbu je prokazatelně výrazně poddimenzována. Žádný z navazujících magisterských studijních programů na vysokých školách se této oblasti systematicky nevěnuje. Přitom právě video, zvuk, multimédia a moderní média dominují dnešnímu informačnímu světu. Absolventi ryze uměleckých oborů postrádají hlubší znalosti o metodách vědecké práce, neprochází systematickou výukou kritického myšlení, s přírodními vědami se během studia vůbec nesetkávají. Absence fyzikálního vzdělání se projevuje jak v oblasti technické a fyzikální stránky audiovizuální techniky, tak v oblasti obsahu u děl zaměřených na vědu a techniku. Naopak absolventi exaktních oborů se jen výjimečně mohou věnovat tvůrčí práci, tvořit nebo se aktivně autorsky podílet na tvorbě pořadů komunikujících přírodní vědy s nevědeckými cílovými skupinami. Cílem navazujícího programu Multimediální techniky je vytvořit potřebný spojovací můstek mezi tvůrčí prací a schopností realizovat díla komunikující moderní vědu s hlubší znalostí problematiky a s kritickým přístupem, tedy s plnou znalostí vědecké metody. Naše snaha o vznik takového studijního program je v obecném kontextu také logickým důsledkem rostoucí míry specializace, která je charakteristická pro rozvíjející se industriální společnost.

  Magisterský program Multimediální techniky je zaměřen na úzkou spolupráci s praxí, na tvorbu nejen klasických audiovizuálních pořadů, ale také na využití nových médií (např. digitální sférické projekce nebo virtuální reality).

  Cíle studia:

  1. Kvalitní příprava na profesionální práci s multimediální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v klíčových oblastech multimediální tvorby. Absolventi budou schopni samostatně zvládnout zejména kompletní realizaci audiovizuálních děl vybraného žánru (film, rozhlas, multimediální pořad, pořady pro sférickou projekci nebo VR, apod.). Budou rozumět obsahu tvůrčích děl a budou o něm schopni s odborníky komunikovat, aplikovat kritické myšlení a rozumět podstatě problematiky také z fyzikálního hlediska.

  2. Připravit samostatné tvůrce audiovizuálních děl, kteří budou rozumět komunikované problematice především z oblasti fyziky/astrofyziky a dalších přírodních věd. Část studentů bude směrovat svou tvorbu ke komunikaci a popularizaci vědy.

  3. Absolventi studia budou schopni připravovat audiovizuální pořady komunikující vědu středněmetrážního charakteru, celovečerní filmy a případně experimentální díla zkoumající možnosti a hranice nových médií v kontextu s komunikací vědy.

  4. Připravit studenty v rámci výuky také na možnost tvořit popularizační pořady v rámci významných vědecko-výzkumných projektů. Pracovníci Ústavu fyziky byli například řešiteli Centra excelence Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku (projekt excelence GAČR 14-37086G). Pokračování svého vzdělání zde naleznou studenti, kteří chtějí uplatnit matematické, fyzikální anebo tvůrčí a umělecké znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studia je samostatným tvůrcem audiovizuálního/multimediálního pořadu a jemu podobných žánrů. Kurzy kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové práce, scenáristiky a dramaturgie absolvuje v takovém rozsahu, aby byl schopen samostatné tvorby autorského (v ideálním případě popularizačního) pořadu. Ovládá techniku filmovou i zvukovou na nejmodernější úrovni a v souladu s aktuálními trendy záznamu a distribuce obsahu, včetně tzv. nových médií. Je schopen realizovat přípravu i postprodukci AV díla. Rozumí fyzice na úrovni základního kurzu vysokoškolské fyziky, obohacené o kurzy fyziky mikrosvěta a astrofyziky. Ovládá metody vědecké práce a používá kritické myšlení a umí pracovat s informacemi.

  Absolvent bude schopen působit jako samostatný autor i člen filmového týmu. Rovněž bude mít schopnosti zprostředkovat komunikaci mezi větší filmovou produkcí, grantovou agenturou nebo sponzory a vědeckovýzkumnou institucí (vysoké školy, science centra, hvězdárny, planetária, výzkumné organizace, technologické firmy apod.).

  Absolventi mohou pracovat samostatně nebo jako zaměstnanci ve větším technickém tvůrčím týmu firem, které se věnují multimédiím či audiovizi. To jsou dnes mimo jiné také televizní, tisková, audiovizuální, komunikační centra, často zřizovaná velkými nadnárodními firmami.

  Absolventi se mohou uplatnit na specifickém trhu práce v oblasti odborných pracovníků pro komunikaci s veřejností nejčastěji ve vědecko-výzkumných institucích (kde je vysokoškolské vzdělání nejen nezbytné, ale vazba na znalosti vědecké metody a principů práce nepostradatelná), v oblasti zpracování zvuku či videa. Absolventi mají odborné povědomí o vědecké práci, ovládají matematiku a fyziku na odpovídající úrovni, rozumí metodám vědy a jsou seznámeni se specifickou oborovou kulturou akademických a výzkumných institucí. Umí kriticky třídit a zpracovávat informace a následně je také publikovat – především v audiovizuální podobě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Kreditový systém odpovídá ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

  Studium je rozděleno na 4 semestry zahrnující 6 týdnů povinné praxe a práce na vlastním závěrečném absolventském AV díle. Volba volitelných předmětů je nastavena tak, aby měl student možnost profilovat se například více do tvůrčích směrů anebo na druhou stranu více do oblasti popularizace astronomie a astrofyziky (např. příprava pořadů pro sférickou projekci nebo VR).

  V rámci povinných předmětů student získá 40 kreditů z oblasti Fyzika, 40 kreditů z oblasti Umění, dále 18 kreditů předmětů společného základu. V rámci povinně volitelných předmětů musí splnit minimálně 12 kreditů. V povinně volitelných předmětech jsou předměty v součtu 10 kreditů vysloveně z fyzikální oblasti, předměty za 10 kreditů z vysloveně umělecké oblasti a jeden předmět za 3 kredity (Full dome pořady) se svým charakterem nachází na pomezí umění a exaktních věd. Podíl FYZIKA a UMĚNÍ je tak 50/50.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí SZZk je obhajoba diplomové práce. Diplomová práce se skládá z písemné části a praktické části. Výstupem praktické části je popularizační pořad anebo odpovídající popularizační materiál. Pokud je výstupem takový typ pořadu, který není zachytitelný a reprodukovatelný na datovém médiu, může být odevzdáno

  zdokumentování realizace takového pořadu. Pokud je obhajován absolventský film, je požadavkem minimálně středněmetrážní snímek s potenciálem hodnocení v RUV v segmentu audiovize minimálně DLZ anebo stejně hodnotného charakteru.

  Návrhy témat diplomových prací:

  Magisterský dokumentární film (min. 26 nebo 52 min):

  - Perkův dalekohled
  - Hvězdárny v České republice
  - Světelné znečištění
  - Česká astronomie
  - Biografický dokument vybraného významného českého vědce
  - Oblasti tmavé oblohy v Česku
  - Solarografie

  Seriál krátkých vzdělávacích AV pořadů (min. 24 x 5 min nebo ekvivalent):

  - Teorie relativity v kostce
  - Studium na Slezské univerzitě
  - Významné osobnosti Opavska
  - Významné památky Opavska
  - Přírodní krásy Slezska
  - Portréty významných českých vědců
  - Jak se žije mladým vědcům
  - Přírodovědecké a technické obory vysokých škol

  Populárně naučné pořady, full-dome pořady (15 minut):

  - Oblasti tmavé oblohy v Česku
  - Černé díry – sférická projekce vytvořená z počítačových simulací optických efektů v blízkosti černých děr
  - Násobeno deseti – pořad o struktuře světa/vesmíru od částic po kupy galaxií
  - Architektura astronomických staveb – neastronomický pořad
  - Oko, do vesmíru okno – o zraku a jiných detektorech

  Rozhlasové a zvukové pořady dlouhometrážní

  - Realizace vybrané popularizační audioknihy
  - Hrdinové vědy (medailonky zajímavých vědeckých osobností, série rozhovorů)
  - Naděje vědy (medailonky zajímavých a úspěšných mladých studentů)
  - Zpravodajský rozhlasový pořad o vesmíru (nebo obdobných tématech)

Základní údaje

Zkratka
MMTNM
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
16
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje