RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi (Financial analysis: methods, ratios, practice application). 6th ed. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 pp. ISBN 978-80-271-2028-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
Name in Czech Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
Name (in English) Financial analysis: methods, ratios, practice application
Authors RŮČKOVÁ, Petra.
Edition 6. vyd. Praha, 160 pp. 2019.
Publisher Grada Publishing
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-271-2028-4
Keywords (in Czech) finanční analýza, výroční zpráva, finanční výkazy, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely
Keywords in English financial analysis, annual report, financial statements, ratios, solvency and bankruptcy models
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Changed: 27/1/2020 13:43.
Abstract
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu - analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru.
Abstract (in Czech)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu - analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledků finanční analýzy. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru.
Abstract (in English)
Learn how to work with basic financial statements (balance sheet, profit and loss and cash flow) in financial analysis. The publication is intended for the general business community. Use the book in your business practice. After all, both small and large companies need to know their true financial situation in the current competitive environment for healthy functioning. The publication contains current changes in reporting. Emphasis is placed on the most used method - analysis by ratios. Unlike other similarly focused publications, a practical, comprehensive example is shown, showing how to work with the data, what can be read from them, and points out possible pitfalls in the interpretation of financial analysis results. It also demonstrates that analysis can be performed using commercially available software.
PrintDisplayed: 10/12/2023 17:24