JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí. (Local coefficient as a tool to increase revenues from taxes on immovable property). In .), XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017. p. 848-854. ISBN 978-80-210-8586-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.
Name in Czech Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.
Name (in English) Local coefficient as a tool to increase revenues from taxes on immovable property
Authors JANOUŠKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Šárka SOBOTOVIČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, .), XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. p. 848-854, 7 pp. 2017.
Publisher MU Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50205 Accounting
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19520/17:00011027
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-210-8586-2
UT WoS 000426864500111
Keywords in English immovable property tax; region; local coefficient; municipality
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 7/2/2020 10:58.
Abstract
Příjmy ze zdanění nemovitého majetku naplňují obecní rozpočty více či méně ve všech zemích EU. V České republice mohou obce ovlivnit výnosy daně z nemovitých věcí zejména prostřednictvím koeficientů. Příspěvek je zaměřen na možnosti zvýšení jejího výnosu prostřednictvím místního koeficientu, který je zatím nejúčinnějším nástrojem k ovlivnění příjmů ze zdanění nemovitostí pro obecní rozpočty vzhledem k jeho výši a plošné působnosti. Metodicky se výzkum opírá o vyhodnocení interních sekundárních dat z Finanční správy ČR. K výpočtům byly využity také údaje Českého statistického úřadu o počtech a velikosti obcí a primární výzkum prováděný v letech 2014 - 2016. Lokální daně a zejména daň z nemovitých věcí je považována za nejvhodnější municipální daň. S touto daní se pojí řada diskutabilních otázek v kontextu oceňování, stanovení daňové sazby či polemiky, zda vůbec nemovitost zdaňovat. Podíl daně z nemovitých věcí na daňových příjmech obcí v ČR je obecně nízký, ale u jednotlivých obcí se liší, a to zejména v souvislosti s využitím místního koeficientu. U malých obcí může tato daň činit významný podíl na celkových příjmech obce.
Abstract (in English)
Incomes from immovable property tax fill up municipal budgets in all EU countries. In the Czech Republic, municipalities can affect revenues from taxes on immovable property in particular through coefficients. This paper focuses on possibilities for increasing revenues using the local coefficient, which is currently the most effective instrument to influence revenues from property taxation for municipal budgets due to its amount and area effect. Methodically, the research relies on the evaluation of internal secondary data from the General Financial Directorate of the Czech Republic. To make calculations, the data from the Czech Statistical Office and the results of primary research, which was conducted in the years 2014 - 2016, were also used. Local taxes and especially immovable property tax is considered the best municipal tax. This tax is associated with a number of questionable issues in context of valuation, determination of tax rate or polemics whether properties tax at all. The share of taxes on immovable property on municipalities' tax revenue is generally low, but it varies among individual municipalities, especially in context of the local coefficient use. In small villages this tax represents a significant proportion of the total revenue of the municipality
PrintDisplayed: 31/3/2023 14:49