KELEMENOVÁ, Alice. Generatívne modely vývoja biologických štruktúr (Generative models of biological structures' development). In Kognícia a umelý život 2019. 2019. ISBN 978-80-223-4720-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Generatívne modely vývoja biologických štruktúr
Name (in English) Generative models of biological structures' development
Authors KELEMENOVÁ, Alice (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Kognícia a umelý život 2019, 2019.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19240/19:A0000643
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-223-4720-4
Keywords (in Czech) Generativne modely; P kolonie; biologické struktury; membránové systémy; L systémy
Keywords in English Generative models; P colonies; biological structures; membrane systems; L systems
Tags ÚI
Tags International impact, Reviewed
Links LQ1602, research and development project.
Changed by Changed by: Mgr. Kamil Matula, Ph.D., učo 7389. Changed: 17/3/2021 09:27.
Abstract
Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad diskrétnych modelov, ktoré využívajú vývojové pravidlá na popis objektov motivovaných biologickými štruktúrami a umožňujú v adekvátnom rozsahu štúdium dejov prebiehajúcich v týchto štruktúrach. Uvedieme Lindenmayerove vývojové systémy, ekogramatické systémy, membránové systémy a morfogenetické systémy. K jednotlivým modelom uvedieme informácie o motivácii vedúcej k ich zavedeniu a o štruktúre modelov, typické okruhy problémov a referencie.
Abstract (in English)
Paper provides summary of discrete models, which use rules motivated by biological structures for description of objects and also allow study them in sufficient scope. We describe Lindenmayer systems, ecogrammar systems, membre systems and morfogenetic systems. We add information about motivation, stucture, typical issues and referencies for every model.
PrintDisplayed: 26/1/2022 23:34