B. Korda a kol. Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematické metody v ekonomii
Authors B. Korda a kol.
Edition Praha, 1967.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 18/9/2021 13:35