STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. The Impacts of the Global Pandemic on Selected Aspects of Sustainable Tourism in the Czech Republic. In In: 20. Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Impacts of the Global Pandemic on Selected Aspects of Sustainable Tourism in the Czech Republic
Name in Czech Dopady globální pandemie na vybrané aspekty udržitelného cestovního ruchu v České republice
Authors STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ.
Edition Žilina, In: 20. Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“ 2021.
Publisher EkF, Žilinská univerzita Žilina
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50902 Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Udržitelný cestovní ruch; ekonomická udržitelnost; podnikání v cestovním ruchu; koronavirus; modely dopadu koronaviru na cestovní ruch
Keywords in English Sustainable tourism; economic sustainability; tourism businesses; coronavirus; models of the impact of coronavirus on tourism
Tags čeká na indexaci WoS
Changed by Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 2/3/2021 19:51.
Abstract
The overall impact of coronavirus has some positives and negatives on the tourism sector and thus on other downstream sectors. The stagnation of tourism will make it easier for overcrowded tourist centers, which corresponds to the goals of sustainable tourism. On the other hand, negatives can be attributed to it. The Covid -19 epidemic caused the decline in business activities in tourism to almost zero, not only in the Czech Republic, but in the entire global area. If we consider with the intention that a large part of tourism enterprises is dependent on foreign clients, then the steps necessary to prevent the further spread of the epidemic were fatal for many enterprises and contribute to rising unemployment, reducing public budget revenues, etc. It is clear that the functioning of tourism will not return to pre-coronavirus and will be gradual. Businesses will need to adapt their services and find new ways to distribute them.
Abstract (in Czech)
Celkový dopad koronaviru na odvětví cestovního ruchu a potažmo na další navazující odvětví přináší určitá pozitiva a negativa. Stagnace cestovního ruchu ulehčí přelidněným turistickým centrům, což koresponduje s cíli udržitelného cestovního ruchu. Na druhou stranu jí lze přičíst negativa. Epidemii Covid -19 byla příčinou propadu podnikatelských aktivit v cestovním ruchu téměř na nulu nejen v České republice, ale v celém globálním prostoru V rámci opatření došlo k uzavření hotelů a restaurací, uzavřením ekonomik ustal tok zahraničních turistů. Pokud budeme uvažovat v intencích, že značná část podniků cestovního ruchu je závislá na zahraniční klientele, pak byly kroky nutné k zamezení dalšího šíření epidemie pro mnohé podniky fatální a přispívá ke zvyšování nezaměstnanosti, snížení příjmu do veřejného rozpočtu atd. Je zřejmé, že fungování cestovního ruchu se již nevrátí do podoby před koronavirem a návrat bude pozvolný. Podniky budou muset své služby přizpůsobit a nalézt nové způsoby distribuce služeb. Cílem příspěvku je zmapovat vliv koronaviru na vybrané aspekty udržitelného cestovního ruchu v České republice. Součástí příspěvku jsou modely dopadu koronaviru v oblasti cestovního ruchu zaměřené zejména na ubytovací podniky a stravovací zařízení. Využita byla jak primární data získaná z řízených rozhovorů s provozovateli sledovaných zařízení, tak sekundární data získaná z veřejně dostupných zdrojů.
PrintDisplayed: 5/12/2021 18:05