ČEMERKOVÁ, Šárka. Nauka o podniku. Karviná: SU OPF Karviná, 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nauka o podniku
Authors ČEMERKOVÁ, Šárka.
Edition Karviná, 2019.
Publisher SU OPF Karviná
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) ekonomika podniku, typologie, morfologie, podnikové funkce, podni- kové cíle, životní cyklus, organizace, majetek, aktiva, pasiva, kapitál, struktura, zásoba, obrátka zásob, nákup, výroba, časový fond, výrobní kapacita, personální činnost, prodejní činnost, marketing, logistika, bod zvratu, kalkulace, rozpočet, výnosy, náklady, nákladová funkce, výsle- dek hospodaření
Changed by Changed by: Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D., učo 48713. Changed: 8/9/2021 09:10.
Abstract
Distanční studijní opora je určena pro studenty bakalářské formy studia na ekonomických fakultách. Text sestává z osmi kapitol a zahrnuje zá- kladní poznatky z oblasti podnikové ekonomiky. Seznamuje s pojmem podnik a jeho funkcemi, s jeho majetkovou a kapitálovou strukturou. Po- zornost je věnována všem hlavním i podpůrným podnikový funkcím. V souladu s tokem materiálu podnikem se student seznamuje s nákupem a jeho úkoly a s řízením zásob. Navazuje výrobní činnost, stanovení ča- sových fondů a plánování výrobní kapacity. Další rozsáhlá pasáž je vě- nována nákladům. Pozornost je zaměřena nejen na různé klasifikace ná- kladů, ale také na různé metody stanovení nákladové funkce. Spojením úvah o nákladech a výnosech coby výsledcích prodejní činnosti se stu- dent seznamuje s pojmem výsledek hospodaření, bod zvratu a mezní cena. Následující kapitola se zabývá kalkulacemi, konkrétně klasifikací kalkulací a dále kalkulací přímým dělení, kalkulací dělením poměrovými čísly a přirážkovou kalkulací. Je rovněž poukázáno na rozdíly mezi kal- kulacemi a cenou. Poslední kapitola se zabývá podpůrnými činnostmi (personální, investiční, ...). Kapitoly jsou doplněny grafy a tabulkami. Tento text vznikl na základě publikací Nauka o podniku I a Nauka o pod- niku II, z nichž některé pasáže byly zcela převzaty, jiné dle potřeb bu- doucích čtenářů toho textu upraveny a doplněny. Proto nebude-li v textu uvedeno jinak, jsou tabulky a obrázky převzaty z těchto knih.
PrintDisplayed: 7/12/2022 21:51