PŘEČKOVÁ, Lenka. Pojišťovnictví: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022. 200 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojišťovnictví: Distanční studijní text
Authors PŘEČKOVÁ, Lenka.
Edition Karviná, 200 pp. 2022.
Publisher Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) Pojištění; pojišťovnictví; pojistný trh; pojišťovna; pojistník; pojištěný; risk management; riziko; nebezpečí; zákon o pojišťovnictví; občanský zákoník; zákon o distribuci pojištění; povinné ručení; pojištění životní a neživotní; pojištění škodové a obnosové; pojistné plnění; pojistný zájem; první riziko; zlomkové pojištění; limit pojistného plnění; pojistná částka; pojistná hodnota; spoluúčast; pojistné; pojistný produkt; pojištění pro případ smrti a dožití; pojištění osob; majetkové pojištění; pojištění finančních ztrát a záruk; pojištění odpovědnosti za škodu; technické rezervy; investování technických rezerv; zajištění; vlastní vrub; priorita; zajišťovna; rizika pojišťovny; materiální a finanční dohled; finanční stabilita; solventnost
Changed by Changed by: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Changed: 25/2/2022 12:02.
Abstract
Cílem studují opory je zpracování poznatků ze základních oblastí pojišťovnictví v České republice, a to z pohledu pojistné teorie a pojistné praxe. Studijní opora je zaměřena na fungování komerčních pojišťoven. Její prioritou je vysvětlení klíčových oblastí velmi široké problematiky pojišťovnictví. Důraz je kladen na pochopení pojmů riziko a pojistné riziko, protože pojistné riziko je východiskem pro všechny oblasti pojišťovnictví. Další významnou a vstupní oblastí je pojistný trh, kde se obchoduje s pojistným rizikem. Je představena legislativa pojišťovnictví včetně základních mezníků ve vývoji. Studijní text vysvětluje rizika, kterým jsou komerční pojišťovny vystaveny, přičemž je kladen důraz na upisovací riziko. Je popsán risk management v pojišťovně a vysvětlen vztah upisovacího rizika k zajištění a k tvorbě technických rezerv, ale také k tvorbě pojistného. Je kladen důraz na regulaci a dohled v pojišťovnictví z pohledu specifik pojišťovací činnosti. Studijní opora popisuje pojistné produkty životního a neživotního pojištění a před vysvětlením pojistných produktů přináší členění pojištění podle různých pohledů. Důraz je kladen na formy pojištění, tj. škodové a obnosové pojištění, a na pochopení rozdílností mezi nimi, poněvadž tato problematika úzce souvisí s pochopením pojistných produktů životního a neživotního pojištění. Pro potřeby praxe je ve studijním materiálu detailněji vysvětleno neživotní pojištění. Jsou popsány charakteristiky pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu, a to z obecného pohledu a z pohledu specifik podnikatelských subjektů..
PrintDisplayed: 9/12/2023 00:45