CINDLEROVÁ, Jana. Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste. In Mieczysław Balowski. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur, 2022, s. 213-226. ISBN 978-83-63090-45-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste
Název česky Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste
Název anglicky Possibilities and Limits of Loyalty. The Temptation - a Drama written by Václav Havel - in the Interpretation of Feste Theatre
Autoři CINDLEROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Poznaň, Kody i antykody twórczości Václava Havla, od s. 213-226, 14 s. 2022.
Nakladatel Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60403 Performing arts studies
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/22:A0001118
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-83-63090-45-6
Klíčová slova česky Pokoušení, Václav Havel; Divadlo Feste; Brno; divadelní hra; inscenace; Faust; loajalita; Charta 77; Jiří Honzírek
Klíčová slova anglicky Temptation; Václav Havel; Feste Theatre; Brno; play; production; Faust; loyalty; Charta 77; Jiří Honzírek
Štítky ÚBK
Změnil Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 14. 3. 2023 00:21.
Anotace
Divadelní hra Pokoušení z roku 1985 byla poprvé uvedena hned následujícího roku na jevišti vídeňského Burgtheatru (zatímco v Československu až po sametové revoluci). Havlovu volnou parafrázi faustovských motivů, která poutá od svého vzniku pozornost jako jeden z nejlepších autorových dramatických textů (a současně jako text ´neukončený´, jak si velmi rychle uvědomí každý její inscenátor), lze jistě řadit ve velké množině světových faustiád mezi ty nejlepší. Její domácí inscenační historie posledních let zůstávala přitom dílu leccos dlužna. Nejnovější – osmou – českou inscenaci pozoruhodné předlohy připravilo angažované nezávislé brněnské Divadlo Feste pod vedením svého principála Jiřího Honzírka v dubnu 2021 v unikátních industriálních prostorách. Klíč k interpretaci díla vyrůstajícího z autorových zkušeností – kdy dramatik sám zažil stav nouze a přistoupil ke strategickému ´obchodu´ se svou morálkou či duší – nalezl inscenační tým v různých podobách a důsledcích loajálního jednání. Právě loajalitu vnímá jako zásadní styčnou plochu minulosti, v níž se obráží kontext pozdního komunismu či socialismu, a globální současnosti – s jejím rozlehlým mediálním prostorem a sociálními sítěmi. Na jevišti pak téma realizuje ve specifickém žánru havlovské frašky. Velké inscenační peripetie, které premiéře předcházely a které si nic nezadaly s peripetiemi okolo vznikání samotného dramatického textu, vyústily v kulturní událost, která si zasluhuje pozornost. Jednak jako mimořádné divadlo, jednak – a to snad především – jako mimořádně přínosný příspěvek k dnešku.
Anotace anglicky
The theatrical play Temptation from 1985 was performed for the first time the following year on the stage of the Vienna Burgtheater (while in Czechoslovakia until the Velvet Revolution). Havel's free paraphrase of Faustian motifs, which has attracted attention since its inception as one of the author's best dramatic texts (and at the same time as an 'unfinished' text, as every director will quickly realize), can certainly be ranked among the best of the world's large set of Faustiades. At the same time, her home staging history of recent years owed a lot to the work. The newest – the eighth – Czech production of the remarkable work was prepared by the committed independent Brno Feste Theater under the leadership of its principal Jiří Honzírek in April 2021 in unique industrial premises. The production team found the key to the interpretation of the work growing out of the author's experiences - when the playwright himself experienced a state of emergency and proceeded to a strategic 'trade' with his morality or soul - in the various forms and consequences of loyal action. It is precisely loyalty that he perceives as an essential interface between the past, in which the context of late communism or socialism is reflected, and the global present - with its vast media space and social networks. On stage, he realizes the theme in the specific genre of Havel farce. The major staging vicissitudes that preceded the premiere and which had nothing to do with the vicissitudes surrounding the creation of the dramatic text itself, resulted in a cultural event that deserves attention. On the one hand, as an extraordinary theater, on the other - and perhaps above all - as an extremely beneficial contribution to today.
VytisknoutZobrazeno: 22. 5. 2024 23:04