ARTAVTBP34 Production basics

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Vladimír Mráz (lecturer)
Mgr. Vladimír Mráz (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Vladimír Mráz
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable
each even Friday 8:55–11:20 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTBP34/A: each even Friday 11:25–14:40 D1, V. Mráz
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit studenty s praktickými postupy při výrobě krátkometrážního audiovizuálního díla, seznámit posluchače o obecných pojmech v zákonodárství v této oblasti, s oblastmi přípravy a výroby AVD včetně multimediální tvorby, o povinnostech výrobního štábu, o technologii televizní výroby, časové posloupnosti a rozpočtu při výrobě AVD. Úvod do autorského práva – základní orientace v problematice autorského práva.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Zákon č. 21/2000 „Autorský zákon“ Autor a ostatní účastníci autorskoprávních vztahů, vznik a zánik aut. práva, vymáhání práv, osobnostní práva, majetková práva, užití a šíření, licenční smlouvy – typy, kolektivní správci
 • 2. Oblasti televizní výroby (Hraný film, Dokumentární film, Animovaný film, Multimediální tvorba, Živé přenosy, studiová výroba, zpravodajství)
 • 3. Vývoj projektu a jeho uplatnění, cílová skupina – producentská příprava, producentský záměr – rozvaha – výběr látky, 4. Literární příprava – vývoj scénáře, průzkum realizace (Podnikatelský plán, analýza SWOT)
 • 5. Financování výroby – fondy – koprodukce – předprodej – investor
 • 6. Význam jednotlivých profesí ve filmu a televizi
 • 7. Marketing a komunikace ve fázích příprav a výroby
 • 8. Výroba – přípravné práce, výrobce – producent – výkonná produkce, autorské smlouvy s hlavními autory – vzorové smlouvy, realizační předpoklady výroby, sestavení výrobního štábu – náplň – doba nasazení – odměňování – pracovně právní vztahy, herecké obsazení – vzorové smlouvy, příprava technického scénáře
 • 9. Natáčecí období, sestavení týdenního plánu, denní dispozice – denní zprávy, zákoník práce – určování směny – dodržování sociálních podmínek
 • 10. Definice pojmů v AV sféře, obecné pojmy, technické a slangové výrazy
 • 11. Šíření – distribuce – příprava české distribuce, výpočet příjmů producenta (odhad), propagace, kinodistribuce, DVD a videodistribuce, kabelová televize, terestriální TV, jiné druhy šíření, merchandising
 • 12. Zahraniční distribuce, obchodní agent, podmínky šíření v zahraničí, jazykové verze podtitulky – dabing
 • 13. Opakování
Literature
  required literature
 • Zákon č.273/1993 ze dne 15.října 1993 o některých podmínkách výroby šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů Zákon č.121/2000 Autorské právo, Průmyslová práva
 • MRÁZ, V. Produkce. Ostrava: VŠB-TU, 2011.
  recommended literature
 • ČERMÁKOVÁ – VLČKOVÁ, A. – SMEJKAL, V. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2009.
 • DAVID, I. Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva. Praha: Nová beseda, 2015.
 • HRABÁNEK, J. Film z hlediska autorského práva. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2009.
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, praktická cvičení, individuální konzultace
Assessment methods (in Czech)
závěrečný test, odevzdání rozpočtu ke klauzurnímu nebo absolventskému filmu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTBP34