UCJIOPBP35 Italian Language Seminar 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Práce v jazykovém semináři má syntetizující charakter. Je založena na využívání poznatků, které student získává při studiu italské morfologie, syntaxe a lexikologie. Náplň tvoří četba a rozbor italského textu se zaměřením na zásadní jazykové jevy, kterými se italština jako jazyk na pomezí jazyka analytického a syntetického liší od češtiny jako jazyka syntetického. Cílem semináře je prohloubit pochopení jazykového systému italštiny, usnadnit rychlou orientace v rozsáhlejším textu a současně rozšiřovat slovní zásobu. Rozebíraný text má být nosný i z hlediska obsahu tak, aby znamenal doplnění poznatků v oblasti historie, kultury a reálií Itálie. Náplň předmětu tvoří (obměnitelný) soubor textů o rozsahu v průměru 10-15 stran sloužící jako materiál k jazykové analýze.
Syllabus (in Czech)
  • Soubor textů k analýze: 1. Parks, T. Gli italiani. Milano: Bompiani, 1995, s. 3-11. 2. Buzzati, D. Il deserto dei Tartari. Milano: Mondadori, 1995, s. 3-20. 3. Parks, T. Gli italiani. Milano: Bompiani, 1995, s. 35-46. 4. Boneschi, M. Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta. Milano: Mondadori, 2001, s. 124-149. 5. Boneschi, M. Poveri ma belli. I nostri anni cinquanta. Milano: Mondadori, 2001, s. 150-167. 6. Moravia, A. Racconti romani. Milano: Bompiani, 2002, s. 144-149. Analyzované a srovnávané jevy: pronominální subjekt v italské větě, postavení adjektiv, předložkové vazby s adverbiálním významem, kategorie aspektu ve srovnání s kategorií vidu v češtině, funkce a významy italských gramatických časů, struktura predikátu, modální schémata větných typů, modální schéma souvětné.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UCJIOPBP35