UCJIOPBP38 Italian linguistic seminar 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na Italský jazykový seminář l. V této fázi je při četbě a rozboru italského textu pozornost soustředěna spíše do oblasti funkční syntaxe v širším slova smyslu se zaměřením na tendence k neslovesnému vyjadřování v italštině, do oblasti modální výstavby věty a na otázky informativní struktury italské výpovědi. Cílem semináře je vedle hlubšího a syntetizujícího pohledu na jazykový systém italštiny i snadnější orientace v textu spojená s rozšiřováním slovní zásoby. Rozebíraný text je obsahově volen tak, aby doplňoval poznatky v oblasti reálií Itálie. Italský jazykový seminář 1 a Italský jazykový seminář 2 jsou svou náplní koncipovány tak, aby byly studentovi nápomocny jako první fáze přípravy na SZZ.
Syllabus (in Czech)
  • Soubor textů (obměnitelný) k analýze: 1. Buzzati, D. Il deserto dei Tartari. Milano: Mondadori, 1995, s. 57-77. 2. Moravia, A. Gli indifferenti.Milano: Tascabili Bompiani, 1992, s. 5-23. 3. Sciascia, L. Il giorno della civetta. Milano: Adelphi, 1993, s. 9-35. 4. Di Lampedusa, T. Il gattopardo. Milano: Feltrinelli, 1993, s. 31-47. 5. Yourcenar, M. Memorie di Adriano. Torino: Einaudi. 2002, s. 240-241. Analyzované jevy: Fáze děje a vyjadřování změny stavu, funkce členu v informativní struktuře výpovědi, slovosled jako faktor informační struktury výpovědi, pasívum jako prostředek změn v organizační struktuře věty, non-finitní slovesné tvary a jejich protějšky v češtině, ilokuční funkce výpovědi.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UCJIOPBP38