UCJIOPBP17 Italian syntax

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Přednáška italské syntaxe je zaměřena na zásadní problémy spojené se strukturou italské věty jednoduché a souvětí. Důsledně se odlišuje pojem „věta“ od pojmu „výpověď“. Vytváří se tak možnost analýzy na rovině formální syntaxe, na rovině sémantické až po rovinu pragmatickou. Z hlediska formální syntaxe je výklad zaměřen na strukturu věty a větné členy, na rovině sémantické je sledována funkce diateze. Posun od formální syntaxe k rovině pragmatické představuje klasifikace větných a výpovědních typů, popis jejich modálních schémat a výčet faktorů komunikační situace. V oblasti souvětí se hlavní pozornost zaměřuje na vztahy koordinace a subordinace a klasifikaci závislých vět. Studované jevy se procvičují na cvičeních a rozborech textů.
Learning outcomes
Descrizione formale della frase italiana;
Descrizione funzionale dell'enunciato in italiano;
Conoscenza di terminologia di base. Analisi dei testi, elaborazione degli esercizi;
Syllabus
  • 1. Che cosa è la sintassi? Sintassi a tre livelli: livello sintattico, livello semantico, livello pragmatico; Struttura della frase; sintagma; 2. Frase predicativa, frase presentativa; 3. Il verbo – centro sintattico e semantico della frase; Elementi della frase; 4. Funzioni sintattiche; Soggetto, predicato; Struttura del predicato; 5. Ordine dei costituenti nella frase italiana; 6. Tipi di frase I; frase dichiarativa e interrogativa; frase iussiva e frase ottativa; 7. Frase complessa. Coordinazione. Subordinazione. Proposizione subordinata (dipendente); 8. Classificazione formale e funzionale delle frasi dipendenti; 9. Proposizione soggettiva, proposizione oggettiva. Proposizione relativa. 10. Frasi circostanziali I (avverbiali); 11. Frasi circostanziali II: proposizione causale, finale, consecutiva; 12. Proposizione concessiva, temporale, comparativa; 13. Modalità della frase dipendente.
Literature
    required literature
  • Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli 1995. Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET, 1991.
    recommended literature
  • Beccaria, G. L. Dizionario di linguistica. Torino: Einaudi 1996. D’Achille, P. L’italiano contemporaneo. Bologna: Mulino, 2003.
Teaching methods
lezione, seminario;
Assessment methods
test; esame orale;
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UCJIOPBP17