UNZSRK002 Professional Latine Terminology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Morcinek (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Soňa Strakošová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 5. 10. 14:45–18:50 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmět je zvládnutí základů latinské gramatiky, zvládnutí potřebné šíři odborné zdravotnické terminologie, která je základním předpokladem pro její použití v praxi a pro studium ostatních odborných předmětů.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí vysvětlit základy latinské gramatiky. Odborné dovednosti: Student dovede vhodně používat latinskou a řeckou zdravotnickou terminologii v kontextu. Dovede pracovat se slovníkem a odbornými příručkami. Obecná způsobilost: Rozumí pravidlům latinské gramatiky a používá latinskou a řeckou zdravotnickou terminologii v rámci teoretické výuky i v následné praxi. Čte s porozuměním odborné texty. Kompetence: S porozuměním používá latinskou a řeckou zdravotnickou terminologii v rámci teoretické výuky i praxe. Umí správně odhadnout neznámé termíny „per analogiam“. V průběhu studia své znalosti neustále zdokonaluje.
Syllabus (in Czech)
 • Cíle: Cílem předmět je zvládnutí základů latinské gramatiky, zvládnutí potřebné šíři odborné zdravotnické terminologie, která je základním předpokladem pro její použití v praxi a pro studium ostatních odborných předmětů. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí vysvětlit základy latinské gramatiky. Odborné dovednosti: Student dovede vhodně používat latinskou a řeckou zdravotnickou terminologii v kontextu. Dovede pracovat se slovníkem a odbornými příručkami. Obecná způsobilost: Rozumí pravidlům latinské gramatiky a používá latinskou a řeckou zdravotnickou terminologii v rámci teoretické výuky i v následné praxi. Čte s porozuměním odborné texty. Kompetence: S porozuměním používá latinskou a řeckou zdravotnickou terminologii v rámci teoretické výuky i praxe. Umí správně odhadnout neznámé termíny „per analogiam“. V průběhu studia své znalosti neustále zdokonaluje. Přehled probírané látky přednášek: 1. Latinská abeceda, hláskosloví, tvarosloví. 2. Výslovnost, přízvuk, délka, četba s důrazem na výslovnost slov v latinském textu. 3. Syntaktická struktura lékařských termínů. 4. Přehled latinských předložek, předložkových vazeb. 5. Substantiva I. deklinace, slovesa I. konjugace, sloveso „esse“. 6. Substantiva II. deklinace, slovesa II. konjugace. 7. Adjektiva I. a II. deklinace. 8. Substantiva III. deklinace různoslabičná, stejnoslabičná, slovesa III. konjugace. 9. Opakování III. deklinace, zvýraznění výjimek této deklinace. 10. Adjektiva III. deklinace jednovýchodná, dvojvýchodná a trojvýchodná. 11. Řecká substantiva I., II. a III. deklinace. Přehled substantiv řeckého původu. 12. Substantiva IV. deklinace, slovesa IV. konjugace. 13. Substantiva V. deklinace. 14. Stupňování adjektiv I., II., III. deklinace, nepravidelné a neúplné stupňování. 15. Příslovce, jejich použití v latinských textech. 16. Přehled číslovek, jejich použití v latinských textech. 17. Přehled latinských zájmen a zájmenných adjektiv, jejich použití v latinských textech. 18. Latinské a řecké prefixy, sufixy, slova složená. 19. Slovní zásoba, odborná zdravotnická terminologie, diagnózy, shodný, neshodný přívlastek. 20. Postavení slovesa esse a významových sloves ve větě. 21. Četba a překlad textů s latinskou a řeckou odbornou zdravotnickou terminologií. 22. Využití teoretických znalostí v příbuzných zdravotnických oborech. 23. Využití teoretických znalostí v praxi.
Literature
  required literature
 • KOTZUROVÁ, M. Latinská terminologie I. Distanční studijní opora [online]. Slezská univerzita v Opavě, 2007. Dostupné online z .
 • KÁBRT, J., KÁBRT, J. Lexicon medicum. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-200-8. info
 • KÁBRT, J.,CHLUMSKÁ, E. Úvod do lékařské terminologie. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze (Karolinum). Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0124-3. info
 • KÁBRT, J., CHLUMSKÁ, E. Lékařská terminologie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0124-9. info
 • STRAKOŠOVÁ, S. Jazyk latinský. Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením. Ostrava, Ostravská univerzita., 2000. ISBN 80-7042-328-5. info
  recommended literature
 • BILÍKOVÁ, E. Přehled latinské mluvnice. Brno: MC nakladatelství. 2001. ISBN 80-238-96-96-2.
 • KÁBRT, J. Jazyk latinský I. pro SZŠ. Praha: Informatorium, 2013. ISBN 978-80-7333-103-0. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 5se+21sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK002