UNZSRK005 Nursing

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 20. 10. 8:05–13:00 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým vymezením ošetřovatelství jako nedílné součástí systému zdravotní péče, v níž kvalifikované všeobecné sestry vykonávají svou profesní činnost. Předmět objasňuje novodobý vědecký (celostní) pohled na zdraví každého jedince a jeho dopad na ekonomickou transformaci a změny organizačních systémů zdravotní péče. Charakterizuje současné společenské potřeby s evropskou dimenzí ve zdravotní politice a realizaci rozsáhlých změn doprovázených implementací nových zákonných norem a standardů. Rozšířené role všeobecných sester se promítají do jejich profesního vzdělávání i funkčního profilu v praxi. Model Funkční typy zdraví, struktura pro posuzování stavu zdraví vymezuje i pole působnosti ošetřovatelství. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v systémovém vymezení ošetřovatelství. Porozumí funkcím a kompetencím všeobecných sester. Bude schopen používat strukturu pro posuzování stavu zdraví jednotlivců, rodin i komunit.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat vývojové trendy ovlivňující rozvoj a vzdělávání v ošetřovatelství. Umí charakterizovat koncept zdraví a hlavní determinanty zdraví populace. Umí popsat úkoly, rozšířené role a kompetence sester. Umí vysvětlit orientaci výuky a učení na získávání kompetencí. Umí charakterizovat profesionální přístup sester a význam regulačního systému ošetřovatelské praxe. Odborné dovednosti: Umí používat systematickou strukturu „funkční typy zdraví“ při posuzování stavu zdraví, sestavit ošetřovatelskou anamnézu, rozlišit záznam subjektivních a objektivních údajů, Obecná způsobilost: Student je schopen samostatně a metodicky správně používat strukturu „funkční typy zdraví“ při posuzování stavu zdraví jednotlivých subjektů (klienta/pacienta, kojence, malého dítěte, mladistvého, rodiny a komunity). Kompetence: Student si získanou schopnost používat strukturu „funkčních typů zdraví“ u jednotlivých subjektů v dalším studiu a klinické praxi bude dále prohlubovat a zdokonalovat.
Syllabus (in Czech)
 • Změny a ošetřovatelství (historie ošetřovatelství, hlavní trendy ovlivňující vzdělávání v ošetřovatelství, sesterské profesní organizace v ČR, mezinárodní sesterské profesní organizace). 1. Zdraví populace a ošetřovatelství (koncept zdraví, strategie WHO v péči o zdraví populace, funkce sester a porodních asistentek ve společnosti) 2. Profesní vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek v Evropě (standardy výchovy a vzdělávání všeobecných sester, principy strategie WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek, koncepce obsahu vzdělávání). 3. Kompetence sester v praxi – růst profesionality v ošetřovatelství (pojem kompetence, profesionální ošetřovatelství, role a kompetence sester v multidisciplinárním týmu, standardy profesionální výkonnosti sester, znalosti a dovednosti sester, regulační systém ošetřovatelské praxe). 4. Ošetřovatelské posuzování stavu zdraví (typy informací a jejich získávání, vznik standardního modelu pro posuzování stavu zdraví). 5. Funkční typy zdraví – model M. Gordonové, struktura pro posuzování stavu zdraví (význam pro ošetřovatelskou praxi; posuzování zdravotního stavu dospělého klienta/pacienta, kojence/dítěte/mladistvého; posuzování zdravotního stavu rodiny; posuzování zdravotního stavu komunity). 6. Dysfunkční typy zdraví a ošetřovatelská diagnostika (rozlišení funkčního a dysfunkčního typu zdraví; NANDA ošetřovatelské diagnózy v 11 oblastech dysfunkčních typů zdraví; posuzování zdravotního stavu u akutních život ohrožujících stavů). 7. Klasifikační systémy v ošetřovatelství (vznik nové terminologie v ošetřovatelství, současné klasifikační systémy v ošetřovatelství, taxonomie I a taxonomie II, přehled ošetřovatelských diagnóz NANDA International 2015–2017; Klasifikační systém ošetřovatelských intervencí-Nursing Interventions Classifications-NIC, Klasifikační systém ošetřovatelských výsledků-Nursing Outcomes Classifications-OC).
Literature
  required literature
 • HERDMAN, T. Heather (ed.) — KAMITSURU, Shigemi (ed.). Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 518 s. ISBN: 978-80-271-0710-0.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. c2012, [cit. 2016-02-03]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=225 >.
 • Mastiliaková, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika v moderní ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014.
 • Plevová, I. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2021. 2. dopl. vyd. ISBN 9788027108886.
  recommended literature
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ, A. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • BULECHEK, G. M. (ed.). Nursing Interventions Classification (NIC). St. Louis: Elsevier, 2013. ISBN 978-0-323-10011-3. info
  not specified
 • Slezáková, Z. a kol. Teleošetřovatelství. Praha:Grada, 2022. ISBN 978-80-271-4857-8.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Ukončení předmětu: Kombinovaná zkouška - test + ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+34sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK005