UNZSRK006 Nursing Process and Needs

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Křáková (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 26. 10. 8:55–12:10 C311, Thu 2. 11. 8:05–12:10 C311, Thu 9. 11. 8:05–12:10 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým vymezením ošetřovatelství jako nedílné součástí systému zdravotní péče, v níž kvalifikované všeobecné sestry vykonávají svou profesní činnost. Předmět objasňuje novodobý vědecký (celostní) pohled na zdraví každého jedince a jeho dopad na ekonomickou transformaci a změny organizačních systémů zdravotní péče. Charakterizuje současné společenské potřeby s evropskou dimenzí ve zdravotní politice a realizaci rozsáhlých změn doprovázených implementací nových zákonných norem a standardů. Rozšířené role všeobecných sester se promítají do jejich profesního vzdělávání i funkčního profilu v praxi. Model Funkční typy zdraví, struktura pro posuzování stavu zdraví vymezuje i pole působnosti ošetřovatelství. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v systémovém vymezení ošetřovatelství. Porozumí funkcím a kompetencím všeobecných sester. Bude schopen používat strukturu pro posuzování stavu zdraví jednotlivců, rodin i komunit.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat vývojové trendy ovlivňující rozvoj a vzdělávání v ošetřovatelství. Umí charakterizovat koncept zdraví a hlavní determinanty zdraví populace. Umí popsat úkoly, rozšířené role a kompetence sester. Umí vysvětlit orientaci výuky a učení na získávání kompetencí. Umí charakterizovat profesionální přístup sester a význam regulačního systému ošetřovatelské praxe. Odborné dovednosti: Umí používat systematickou strukturu „funkční typy zdraví“ při posuzování stavu zdraví, sestavit ošetřovatelskou anamnézu, rozlišit záznam subjektivních a objektivních údajů, Obecná způsobilost: Student je schopen samostatně a metodicky správně používat strukturu „funkční typy zdraví“ při posuzování stavu zdraví jednotlivých subjektů (klienta/pacienta, kojence, malého dítěte, mladistvého, rodiny a komunity). Kompetence: Student si získanou schopnost používat strukturu „funkčních typů zdraví“ u jednotlivých subjektů v dalším studiu a klinické praxi bude dále prohlubovat a zdokonalovat.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Lidské potřeby z pohledu ošetřovatelství. Maslowova hierarchie potřeb. Motivace lidského chování. Saturovaná a nesaturovaná potřeba zdravého, nemocného a v komunitě. 2. Ošetřovatelský proces jako metoda ošetřovatelské praxe. Legislativa. Jednotlivé kroky ošetřovatelského procesu. Standardizovaný jazyk, ošetřovatelské klasifikační systémy. 3. Ošetřovatelské posouzení – 1. krok ošetřovatelského procesu. Pozorování, fyzikální posouzení, rozhovor. Odlišnosti posouzení zdravého, nemocného a komunity. Odlišnosti posouzení dle věku a handicapu. Vstupní a průběžné posuzování. 4. Funkční a dysfunkční vzorce zdraví dle Gordonové. 5. Ošetřovatelská diagnostika – 2. krok ošetřovatelského procesu. NANDA International, definice a klasifikace ošetřovatelských diagnóz. Diagnostické domény. Aktuální, riziková a syndromová ošetřovatelská diagnóza. Diagnózy k podpoře zdraví. 6. Cíle a očekávané výsledky v ošetřovatelském procesu – 3. krok ošetřovatelského procesu. Klasifikační systém NOC. 7. Plánování – 4. krok ošetřovatelského procesu. Klasifikační systém NIC. Závislé, nezávislé a kolaborativní ošetřovatelské intervence. 8. Realizace – 5. krok ošetřovatelského procesu: činnost, delegování, záznam, supervize. 9. Evalvace – 6. krok ošetřovatelského procesu. Průběžná, střídavá a závěrečná evalvace. 10. Kritické myšlení – předpoklad efektivity ošetřovatelského procesu (klíčové kompetence sester, pojem kritické myšlení, kritické a kreativní myšlení, bariéry kritického myšlení, hlavní schopnosti kriticky myslící sestry). 11. Dokumentování všech kroků ošetřovatelského procesu. Semináře a cvičení: 1. Saturovaná a nesaturovaná potřeba zdravého a nemocného člověka. Hierarchické uspořádání potřeb dle Maslowa a dalších autorů. Vliv zdraví a nemoci na saturaci potřeb. Prezentace nesaturované potřeby, způsob uspokojení potřeb v ošetřovatelství. 2. Ošetřovatelské posouzení: pozorování metodou HELP, rozhovor, fyzikální posouzení. Validizace ošetřovatelského posouzení. Klíčové údaje ošetřovatelského posouzení. Využití hodnoticích škál. 3. Metodika tvorby kasuistik (předpoklady na straně studenta, předpoklady na straně klienta/pacienta, co posuzuje vyučující, vodítko k sestavení ošetřovatelského posouzení). 4. Ošetřovatelské posouzení zdravého jedince dle funkčních typů zdraví Gordonové. 5. Ošetřovatelské posouzení starého člověka dle funkčních typů zdraví Gordonové. 6. Ošetřovatelská diagnóza. Orientace v klasifikačním systému NANDA International. Vyhledávaní aktuálních a potenciálních ošetřovatelských diagnóz a diagnóz k podpoře zdraví. Tvorba dvousložkové a trojsložkové ošetřovatelské diagnózy. 7. Stanovení ošetřovatelských diagnóz u zdravého a starého člověka, vyhledávání v NANDA International na základě dignostických klíčů, určení prioritních ošetřovatelských diagnóz. 8. Cíle a očekávané výsledky ošetřovatelské péče. Stanovení cílů orientovaných na klienta. Měřitelnost a dosažitelnost cílů. Orientace v klasifikačním systému NOC. Krátkodobé a dlouhodobé cíle. 8. Plánování ošetřovatelských intervencí. Určení pacientových priorit. Výběr vhodných ošetřovatelských intervencí/ošetřovatelských zásahů. Záznam ošetřovatelských intervencí. Orientace v klasifikačním systému NIC. Závislé, nezávislé a kolaborativní ošetřovatelské intervence. 9. Realizace – 5. krok ošetřovatelského procesu: činnost, delegování, záznam. Supervize delegovaných ošetřovatelských zásahů. 10. Evalvace – zhodnocení kroků ošetřovatelského procesu. Dosažení/ nedosažení stanovených cílů. Ukončení nebo revize plánu péče u klienta. Průběžná, střídavá a závěrečná evalvace. 12. Kritická analýza jednotlivých kroků ošetřovatelského procesu. 13. Dokumentování jednotlivých kroků ošetřovatelského procesu. Další ošetřovatelská dokumentace.
Literature
  required literature
 • HERDMAN, H., KAMITSURU, S. Ošetřovatelské diagnózy -- Definice a klasifikace 2015-2017. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5412-3. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika -- v moderní ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5376-8. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Funkční typy zdraví. Model Marjory Gordonové pro posuzování stavu zdraví. Standardní model ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Ošetřovatelský proces - metoda ošetřovatelské praxe. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
  recommended literature
 • MASTILIAKOVÁ, D. Duchovní potřeby a duchovní péče. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • LADWIG, G., ACKŮEY, B. Mosby's Guide to Nursing Diagnosis. Mosby's Guide to Nursing Diagnosis. eBook., Databáze: eBook Collection (EBSCOhost). Maryland Heights, Mo : Mosby, 2011. ISBN 978-0323-07172-7. info
 • DOENGES, M., Moorhouse, M., GEISSLER-MURR, A. Nurse's Pocket Guide: Diagnoses, Prioritized Interventions, and Rationales. Nurse's Pocket Guide: Diagnoses, Prioritized Interventions, and Rationales. eBook., Databáze: eBook Collection (EBSCOhost). Philadelphia, PA: F.A. Davis Company, 2008. ISBN 9780803618572. info
 • ALFARO-LeFEVRE, R. Applying Nursing Process: A tool for critical thinking. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2006. ISBN 0-7817-5378-3. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Ukončení předmětu: písemná práce na posouzení rizik pro zdraví u zdravého jedince, podle struktury „funkčních typů zdraví.“ Písemný test, minimální úspěšnost 80 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 14se+34sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK006