UNZSRK007 Nursing Procedures 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Šimánková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Gabriela Světnická
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable of Seminar Groups
UNZSRK007/A: Fri 15. 9. 14:45–18:00 C309, Fri 6. 10. 8:05–12:10 C309, Fri 13. 10. 8:05–11:20 C309, P. Šimánková
UNZSRK007/B: Fri 6. 10. 13:05–16:20 C309, Fri 13. 10. 12:15–16:20 C309, Fri 20. 10. 13:55–17:10 C309, P. Šimánková
UNZSRK007/C: Fri 27. 10. 8:55–13:00 C309, Fri 3. 11. 13:05–16:20 C301, Fri 10. 11. 8:55–12:10 C202, J. Haluzíková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umožnit studentům získat základní informace a manuální zručnost k provádění odborných výkonů. Předmět obsahuje jak teoretické informace, tak praktický nácvik. Student je po absolvování předmětu schopen provádět jednotlivé ošetřovatelské intervence v souladu s nejnovějšími poznatky a za dodržení postupu lege artis. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student získá širokou základnu teoretických vědomostí o ošetřovatelských technikách a postupech. Odborné dovednosti: Student je schopen prakticky provést základní ošetřovatelské techniky a postupy v souladu s nejnovějšími požadavky. Obecná způsobilost: Student je schopen zhodnotit stav nemocného a zvolit nejvhodnější ošetřovatelský postup. Kompetence: Student zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám, a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a provádí jednotlivé ošetřovatelské postupy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Zajištění bezpečného prostředí, vybavení oddělení, bezpečnostní prvky v nemocničním zařízení (signalizace, přístroje). Standardy odborných výkonů. 2. Prevence vzniku infekce, mytí rukou, používání rukavic, izolace nemocného, péče o pomůcky, desinfekce, sterilizace. Podpora aktivity pacientů, mobilizace, vyšetřovací a léčebné polohy. Příjem, překlad a propuštění pacienta, vizita. 3. Hygienická péče, nácvik hygienické péče na lůžku, péče o lůžka, vybavení lůžka, péče o dutinu ústní, péče o vlasy, nehty, chodidla. Prevence dekubitů, polohování. 4. Oblast příjmu potravy – krmení pacienta, pomoc při krmení u pacienta s poruchou polykání, sledování hmotnosti, vážení, sledování příjmu potravy a tekutin, enterální výživa, zavedení nazogastrické a orogastrické sondy. Dietní systém. 5. Vitální funkce – měření fyziologických funkcí: tělesné teploty, pulsu, dýchání, krevního tlaku, měření kyslíkové saturace. 6. Vylučování - podávání podložní mísy, cévkování, bilance tekutin, klyzma, mikroklyzma. 7. Podávání léků – ústně, lokálně, do očí a uší, inhalace, čípků, kyslíková terapie. 8 - 10. Podávání léků injekcemi – sc., im, iv, infuzní terapie.
Literature
  required literature
 • ŠIMÁNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelské postupy 1. 1. vyd. Opava: SU Opava, FVP, ÚNZS, 2021. 183 s. Ošetřovatelské postupy 1. info
 • VYTEJČKOVÁ, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-802-4734-200. info
 • JIRKOVSKÝ, D. a kol. Ošetřovatelské postupy a intervence. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3. info
 • VYTEJČKOVÁ, R., a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
  recommended literature
 • HLUBKOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z ošetřovatelských postupů I. Opava: Slezský univerzita v Opavě. ISBN 987-80-7510-102-0. info
 • MELICHARČÍKOVÁ, V. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-749-2139-2. info
 • POKORNÁ, A., MRÁZOVÁ, R. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3371-5. info
 • BLAŽEK, M., HAVEL, E., BĚLOBRÁDKOVÁ, E. Předoperační vyšetření a příprava chirurgického pacienta. Interní medicína. roč. 14, č. 11., s. 422-428, 2012. info
 • ZACHOVÁ, V. Stomie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-802-4732-565. info
 • KRIŠKOVÁ, A. a kol. Ošetrovateľské techniky: metodika sesterských činností: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-202-2. info
Teaching methods
Contact teaching (lecture, presentation, critical thinking methods, role-playing, instruction, demonstration, discussion, self-study) is guided by a system of consultations on selected topics. The combined part of the study is implemented in the e-learning course environment on the e-portal http://elearning.fvp.slu.cz/. For teaching, students are provided with study aids including correspondence assignments. The student will be able to continuously consult individually studied topics of the course through individual or group consultations or e-mail. Completion of 80% attendance in the class, demonstrating activity, theoretical and practical knowledge continuously during the class (a student who for serious reasons could not attend the compulsory class will be assigned by the instructor an alternative way of fulfilling the study obligations).Lecture, instruction, demonstration, practical training, role-playing, discussion, self-study.
Assessment methods
0/13/0. Exercise 13 HOD/SEM. 2 kr. Completion: z. 80% attendance at the exercises (a student who for serious reasons could not attend the compulsory classes, the instructor will determine an alternative way of fulfilling the study obligations). Compliance with the Operating Regulations of the professional classrooms. Theoretical-practical (practical performance).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 13př+23sam/sem.
Teacher's information
Scope of consultations (concentration) 0+13, 27sam hours. Contact teaching is conducted by a system of consultations on selected topics. The combined part of the study is implemented in the e-learning course environment on the e-portal http://elearning.fvp.slu.cz/. For teaching, study aids including correspondence assignments are available to students. The course is completed with a credit, in which the student demonstrates knowledge of basic and selected recommended literature and can discuss the developed correspondence assignments. The student will be able to consult individually studied course topics on an ongoing basis through individual or group consultations or email.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK007