UNZSRK008 Imaging Methods, Radiation Protection

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Iveta Bryjová (lecturer)
Guaranteed by
Ing. David Korpas, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 15. 9. 8:55–12:10 C312
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit s problematikou radiologických oborů. Náplní je radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína včetně související ošetřovatelské péče a radiační ochrany. Seznamuje se základy vyšetřování rentgenovým zářením (klasické i moderní vyšetřovací metody), ultrazvukem a magnetickou rezonancí. Předmět popisuje základní radiologické metody počínaje klasickou skiagrafií a skiaskopií, dále CT, ultrazvuk, magnetická rezonance, radioterapie a metody nukleární medicíny. Popisována je dále choroba ze záření, její formy a možnosti ochrany. Student se po absolvování předmětu bude orientovat ve vhodnosti použití radiologických metod pro zobrazení určitých tkání a terapeutických možnostech ionizačního záření.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Studenti získají a prokáží základní znalosti o radiologických metodách a jejich fyzikálních principech. Seznámí se s možnostmi těchto metod a vhodnosti použití pro zobrazení daných tkání. Odborné dovednosti: Student je schopen rozeznat zobrazení pořízená různými radiologickými metodami. Obecná způsobilost: Student umí popsat a vysvětlit vznik a druhy RTG záření, principy CT, MR, UZ, NM. Dále popsat možnosti radiační ochrany. Kompetence: Interpretuje zobrazené tkáně s ohledem na použitou radiologickou metodu. Dokáže navrhnout použití vhodné radiologické metody pro zobrazení určité tkáně. Ovládá informace pro práci v kontrolovaném pásmu radiologického pracoviště.
Syllabus (in Czech)
 • 1. RTG záření – zdroje, vlastnosti, primární a sekundární záření. 2. Biologické účinky ionizujícího záření, principy radiační ochrany. 3. Základní RTG vyšetřovací metody – indikace, příprava pacienta k vyšetření. 4. Speciální RTG vyšetřovací metody. Termografie. 5. Kontrastní látky – nežádoucí účinky podání kontrastních látek zejména jodových. Prevence a léčba alergických reakcí. 6. Angiografie – indikace, příprava pacienta, instrumentárium. 7. Výpočetní tomografie – princip, indikace, příprava pacienta k vyšetření. 8. Ultrazvuk – princip, indikace, příprava pacienta k vyšetření. 9. Magnetická rezonance – princip, indikace a kontraindikace, příprava pacienta k vyšetření. 10. Nukleární medicína – základní metody, použití. 11. Radioterapie, nádorová terapie 12. Specifika RTG vyšetření dětských pacientů.
Literature
  required literature
 • VOMÁČKA, Jaroslav. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-4508-3.
 • HEŘMAN A KOL. Základy radiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-2901-4. info
 • FERDA, J., MÍRKA, H., BAXA, J., MALÁN, A. Základy zobrazovacích metod. Galén, 2014. ISBN 978-80-749-2164-3. info
 • KORPAS, D. Základy radiologie pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • NEKULA, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: Ostravská univerzita - Zdravotně sociál, 2005. ISBN 80-7368-057-2. info
  recommended literature
 • BENEŠ, J., STRÁNSKÝ, P., VÍTEK, F. Základy lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-1009-4.
 • SEIDL, Z. a kol. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6. info
 • DOROTÍK, J. Radioterapeutické přístroje. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerz, 2007. ISBN 978-80-248-1376-9. info
 • ROSINA, J., KOLÁŘOVÁ, H., STANĚK, J. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1383-7. info
 • BENEŠ, J., STRÁNSKÝ, P., VÍTEK, F. Základy lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-1009-4. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, diskuze, samostudium.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet: písemný test, 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+12sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK008