UNZSRK009 Basics of Philosophy

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 21. 9. 8:05–12:10 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropské filosofie, a to především prostřednictvím setkávání s jejími nejvýznamnějšími reprezentanty, problémy a podobou jejich pojmové a argumentační prezentace. V souladu s tímto cílem bude těžiště zájmu předmětu položeno nikoliv pouze do úzké oblasti ontologie, ale do vztahu mezi ontologií a filosofickou tematizací tzv. věci lidských, čímž se dějiny filosofie i konkrétní filosofické problémy (ontologické, epistemologické, antropologické) vymaní ze své odborné izolovanosti. Studenti tak budou moci sledovat vývoj některých přístupů (filosofií) z jedné strany a zároveň porozumí trvalé aktualitě základních filosofických otázek a jejich nezmenšenému významu pro západní civilizaci ze strany druhé.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou seznámeni s elementárními proměnami evropské filozofie v dějinách. Odborné znalosti: studenti porozumí proměnám předpokladů, na nichž stojí ta či ona praktická filosofie. Odborné dovednosti: studenti budou vybavení základem pro hlubší porozumění profesním etikám a jejím kodexům. Obecná způsobilost: studenti budou mít jasnou představu o podobách filosofického myšlení v evropských dějinách. Kompetence: studenti budou rozumět základním filosofickým problémům i termínům.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Život v antickém Řecku  řecká filosofie jako vykročení z mýtu, člověk a společnost v antickém Řecku Antická filosofie I – sofisté, dramatici a pluralistická etika 2. Recepce řeckého myšlení a jeho role v impériu (filosofie v rámci Římského impéria) 3. Antická filosofie III ˗ Aristotelova systematizace pluralistické praktické filosofie, etika ctností 4. Počátky křesťanské Evropy  křesťanská proměna pojímání jednotlivce a společnosti, vztah víry a rozumu 5. Rozum a víra - dva zdroje středověkého poznání a jejich vztah 6. Proměny středověkého myšlení  cesty Aristotela na latinský Západ, židovští a muslimští prostředníci a překladatelé 7. Význam renesance a humanismu v evropských dějinách 8. Novověká změna vědeckého paradigmatu  novověký obrat k člověku 9. Osvícenství a jeho antropologický optimismus 10. Filosofie a ideologie 19. stol.  jejich role v měnící se evropské společnosti 11. Slavní evropští emigranti - H. Arendtová, L. Strauss 12. Evropa mezi Jürgenem Habermasem a C. Schmittem 13. M. Nussbaumová a pluralistická etika.
Literature
  required literature
 • K. R. Popper. Otevřená společnost a její nepřátelé. Oikoymenh, 1994. info
 • STORIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha: Zvon, 1993. info
 • BALLESTREM, O. Politická filozofie 20. století. Praha: OIKOYMENH, 1993. info
 • BLECHA, I. Základní problémy filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-193-9. info
 • L. Strauss. What Is Political Philosophy? The Journal of Politics 19, 1957. info
  recommended literature
 • RÖD, W. Novověká filosofie I: od Francise Bacona po Spinozu. Praha: Oikoymenh, 2006. info
 • ROD, W. Novověká filozofe II. Od Newtona po Rousseaua. Praha: Torst, 2004. info
 • HOLZHEY, H., RÖD, W. Filosofie 19. a 20. století II. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-178-1. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), prezentace vlastní výzkumné studie, zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 5př+9sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK009