UNZSRK011 General Psychology

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti obecné psychologie, vysvětlit základní pojmy používané při charakteristice jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a psychických vlastností člověka. Pozornost je současně věnována determinaci lidské psychiky a souvisejícím teoriím osobnosti. Studenti jsou seznámeni také s historií vývoje oboru a se základními metodami psychologie. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie a pedagogiky.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základních psychologických pojmů, umí charakterizovat podstatné znaky jednotlivých psychických procesů, stavů a vlastností jedince, pochopí zákonitosti a podmíněnost poznávacích procesů jako vnímání, představy, pozornost, paměť, myšlení a řeč. Student prokáže znalost zvláštností v emocionální a volní sféře člověka. Student získá a prokáže znalost podstaty základních teorií osobnosti, umí charakterizovat podstatné determinanty utváření osobnosti, zejména roli biologických a sociálních faktorů. Získané poznatky může student využívat v dalším studiu i v praxi, dále také v oblasti sebepoznání, seberozvoje a sebereflexe. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v specifických rysech poznávacích procesů, v emocionální a volní sféře jedince a použít osvojené poznatky při kontaktu s pacienty a klienty. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Student je schopen vnímat význam biologických, sociálních a psychologických determinant v procesu utváření osobnosti a jejích projevů s možnými dopady na oblast zdraví a zdravotnické praxe. Obecná způsobilost: Absolvováním předmětu bude student způsobilý využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní odborné práci. Získanou způsobilostí je schopnost aplikace získaných vědomostí na konkrétní životní situace a aktuální problémy, získá předpoklady využívat kritický přístup k dostupným informacím, získá kompetence k využití aktivní reflexe a rozboru vlastní práce. Současně se v rámci výuky předmětu vytváří podmínky pro rozvoj kritického myšlení, kreativity a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně.
Syllabus (in Czech)
 • Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti obecné psychologie, vysvětlit základní pojmy používané při charakteristice jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a psychických vlastností člověka. Pozornost je současně věnována determinaci lidské psychiky a souvisejícím teoriím osobnosti. Studenti jsou seznámeni také s historií vývoje oboru a se základními metodami psychologie. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie a pedagogiky. Výstupy z učení předmětu: Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základních psychologických pojmů, umí charakterizovat podstatné znaky jednotlivých psychických procesů, stavů a vlastností jedince, pochopí zákonitosti a podmíněnost poznávacích procesů jako vnímání, představy, pozornost, paměť, myšlení a řeč. Student prokáže znalost zvláštností v emocionální a volní sféře člověka. Student získá a prokáže znalost podstaty základních teorií osobnosti, umí charakterizovat podstatné determinanty utváření osobnosti, zejména roli biologických a sociálních faktorů. Získané poznatky může student využívat v dalším studiu i v praxi, dále také v oblasti sebepoznání, seberozvoje a sebereflexe. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v specifických rysech poznávacích procesů, v emocionální a volní sféře jedince a použít osvojené poznatky při kontaktu s pacienty a klienty. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Student je schopen vnímat význam biologických, sociálních a psychologických determinant v procesu utváření osobnosti a jejích projevů s možnými dopady na oblast zdraví a zdravotnické praxe. Obecná způsobilost: Absolvováním předmětu bude student způsobilý využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní odborné práci. Získanou způsobilostí je schopnost aplikace získaných vědomostí na konkrétní životní situace a aktuální problémy, získá předpoklady využívat kritický přístup k dostupným informacím, získá kompetence k využití aktivní reflexe a rozboru vlastní práce. Současně se v rámci výuky předmětu vytváří podmínky pro rozvoj kritického myšlení, kreativity a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně. Přehled probírané látky přednášek: Přednášky: 1. Psychologie (předmět a cíle, disciplíny, postavení psychologie v systému věd, základní pojmy, metody psychologického výzkumu, vědecké poznatky versus mýty). 2. Z ákladní psychologické směry a jejich přístup k člověku. 3. Kognitivní systém osobnosti (obecná charakteristika oblasti). 4. Čití a vnímání, představy a fantazie, pozornost, paměť. 5. Myšlení (základní formy myšlení, druhy myšlení, myšlenkové operace, faktory ovlivňující řešení problémů). Myšlení a řeč. 6. Inteligence (vymezení pojmu, druhy inteligence, přístupy ke studiu inteligence, inteligence a školní úspěšnost, inteligence a tvořivost). 7. Pojetí osobnosti v psychologii a charakteristika základních teorií osobnosti. 8. Struktura a dynamika osobnosti. 9. Obsahový rozbor osobnosti (temperament, oblast poznání, motivace, integrace osobnosti). 10. Přehled osobnostních typologií. 11. Oblast sebepojetí a resilience. 12. Emoční systém osobnosti (charakteristika lidské emocionality, znaky emocí, klasifikace emocí, subjektivní a objektivní stránka emocí, individuální rozdíly v emoční oblasti, emoční inteligence a faktory jejího rozvoje.
Literature
  required literature
 • VÁGNEROVÁ, M. Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Základy obecné psychologie. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/mod/resource/view.php?id=7053
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Obecná psychologie a psychologie osobnosti. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. URL info
 • SCHULZ, R., ROBERTS, R. D.(eds.). Emoční inteligence. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-229-4. info
 • PLEVOVÁ, I., PETROVÁ, A. Obecná psychologie. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5. info
 • KERN, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0105-2. info
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-406-9. info
 • STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-282-9. info
  recommended literature
 • DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-505-9. info
 • CARLSON, J. G. Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-861-6. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s aktivizací, přednáška s diskusí, metody kritického myšlení.
Assessment methods (in Czech)
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+9sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK011