UNZSRK012 Developmental Psychology

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Podává základní informace o ontogenezi vývoje psychiky a vývoji psychosociálních potřeb jedince od narození až do smrti, které směřuje ke kvalitnějšímu pochopení chování nemocného dítěte, k pochopení jeho potřeb i problémů, které nemoc přináší jemu i jeho rodině. Řeší problematiku psychologie nemocných dětí všech věkových skupin. Cílem předmětu je studentům poskytnout poznatky ze základní psychologické disciplíny-vývojové psychologie a ukotvit ji v systému psychologických věd. Studenti získají informace o somatickém a psychickém vývoji člověka ve všech jeho vývojových etapách s důrazem na vývoj v období prenatálním, novorozeneckém, kojeneckém, batolecím, předškolním, školním a v období adolescence. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá a prokáže znalost základních teorií vývoje, umí charakterizovat podstatné znaky jednotlivých fází ontogenetického vývoje člověka, pochopí jeho zákonitosti a podmíněnost. Student se dokáže orientovat v normálním průběhu vývoje jedince (v jednotlivých obdobích ontogeneze člověka) a použít osvojené poznatky při práci s dětmi a dospívajícími. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Je schopen propojit získané poznatky s potřebami praxe oboru. Dále je student schopen vnímat souvislost vývojových charakteristik, úkolů a změn v různých etapách vývoje. Absolvováním předmětu bude student způsobilý nejen využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní práci s dětmi a dospívajícími. Bude lépe reagovat na potřeby klientů (pacientů), ale také členů odborných týmů. Současně se metodami výuky předmětu podpoří rozvoj kritického myšlení, kreativita a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně. Získanou způsobilostí je schopnost aplikace získaných vědomostí v rámci své budoucí praxe dětské sestry.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení disciplíny, předmět a cíle vývojové psychologie, postavení v systému věd a vztah k jiným vědním disciplíny. 2. Pojem duševní vývoj - faktory, základní mechanismy, zákonitosti vývoje, teorie determinace a periodizace vývoje. 3. Metody vývojově psychologického zkoumání, longitudinální, příčný výzkumný přístup. 4. Prenatální a novorozenecké období. 5. Kojenecký a batolecí věk - vývoj hrubé a jemné motoriky, vnímání a vývoj předřečových projevů; kognitivní vývoj; socializace. 6. Předškolní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, rozvoj dětské identity, emoční vývoj a socializace. Školní zralost. Školní připravenost. 7. Mladší a střední školní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, emoční vývoj a socializace. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 8. Období dospívání - tělesná proměna, hlavní psychologické charakteristiky období dospívání, vývoj základních schopností dovedností a zájmů, kognitivní vývoj, rozvoj identity, emoční vývoj a socializace. 9. Adolescence - vývoj identity adolescenta, socializace - vztahy k dospělým, k vrstevníkům, nástup do zaměstnání. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 10. Období mladé dospělosti - kognitivní vývoj, socializace, identita mladé dospělosti; profesní role, partnerství, manželství, rodičovství, období 1. bilancování. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 11. Období střední dospělosti - tělesné změny, proměna profesní role, proměna partnerského vztahu, proměna rodičovské role, proměna vztahu k vlastním rodičům, identita člověka středního věku. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 12. Období starší dospělosti - tělesné změny spojené s počátkem stárnutí, poznávací procesy, vývoj osobnosti a změny rolí, profesní role, manželství stárnoucích lidí, role prarodiče. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 13. Období stáří - tělesné změny, psychické změny, odchod do důchodu, změna způsobu života, problematika umírání a smrti. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období.
Literature
  required literature
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Vývojová psychologie. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. Dostupné z: https://elearning.slu.cz/course/view.php?id=837.
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem: [vývojová psychologie]: přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  recommended literature
 • LORENCOVÁ, V. et al. Ontogenetická psychologie, neboli, Vývojová psychologie. Praha: Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87994-43-6.
 • BLATNÝ, M. (Ed.) Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3462-3.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s aktivizací, přednáška s diskusí, metody kritického myšlení.
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednáškách doporučená, účast na seminářích povinná. Minimální úspěšnost 75 procent. Kombinovaná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+14sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK012