UNZSRK016 Health Literacy

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Iveta Bryjová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o standardním rozsahu zdravotní gramotnosti pro pacienty. Soustřeďuje se na získání znalostí o efektivních edukačních a intervenčních strategiích zdravotní gramotnosti. Umožňuje jim osvojení si kompetencí pro provádění edukací u pacientů všech věkových a sociálních skupin v oblasti životního stylu, redukce nevhodných návyků, péče o (domácí) prostředí, prevence nemocí, ošetřovatelské péče a bezpečného chování. Uvádí do problematiky agrese, zneužívání, péče o osoby se specifickými potřebami, balneologie. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s důrazem na nejnovější vědecky ověřené poznatky týkající se zdravotní gramotnosti ve vztahu k podpoře zdraví.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student prokazuje znalost pojmů zdraví, determinanty zdraví, prevence, rizikové faktory zdraví, včetně znalostí mezinárodních a národních aktivit pro zdraví populace, dokáže vysvětlit pojem edukace a má povědomí o Světové zdravotnické organizaci. Dále se student orientuje v národních preventivních programech. Odborné dovednosti: Student bude schopen vyhledávat a používat informace, nástroje a služby, které souvisí se zdravím, díky nimž bude schopen převzít kontrolu nad zdravím svým a nad zdravím svého okolí, včetně pacientů a klientů v různých typech zařízení a prostředí. Obecná způsobilost: Student je schopen orientovat se v oblasti zdravotní gramotnosti a umí implementovat nejnovější poznatky do praxe prostřednictvím edukačních a intervenčních strategií. Kompetence: Student si získanou schopnost umět se orientovat v oblasti zdravotní gramotnosti bude nadále rozvíjet v teoretické i praktické rovině během klinické praxe.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Zdraví a determinanty zdraví, zdravý životní styl a jeho faktory, zdravý způsob života, cíle výchovy ke zdraví, metody výchovy ke zdraví, podpora zdraví, prevence. 2. Charakteristika Světové zdravotnické organizace WHO (úloha WHO v podpoře veřejného zdraví, strategické dokumenty WHO na podporu veřejného zdraví, zdravotní politika WHO, "Politika Zdraví 21", Zdraví 2020). 3. Komunitní programy zaměřené na podporu veřejného zdraví (Zdravá města, Bezpečná komunita, Škola přátelská dětem, Podnik podporující zdraví a další). 4. Zdravotní gramotnost (charakteristika, úrovně, zvyšování gramotnosti obyvatel ČR). 5. Zdravotní stav populace obyvatel ČR a EU (demografické statistky, střední délka života, zdravotní stav populace v ČR v evropském a celosvětovém srovnání). 6. Životní a pracovní prostředí a jejich vliv na zdraví. 7. Národní preventivní zdravotnické programy a aktivity zdravotních pojišťoven vedené k upevňování zdraví pojištěnců. 8. Rizikové faktory životního stylu – nezdravá výživa (zdravotní rizika a možnosti jejich ovlivnění, edukační činnost). 9. Rizikové faktory životního stylu – nedostatečná pohybová aktivita (zdravotní rizika a možnosti jejich ovlivnění, edukační činnost). 10. Rizikové faktory životního stylu – kouření a alkohol (zdravotní rizika a možnosti jejich ovlivnění, edukační činnost). 11. Rizikové faktory životního stylu – nelegální návykové látky a gambling (zdravotní rizika a možnosti jejich ovlivnění, edukační činnost). 12. Rizikové faktory životního stylu – stres (zdravotní rizika a možnosti jejich ovlivnění, edukační činnost). 13. Rizikové faktory životního stylu – rizikové sexuální chování (zdravotní rizika a možnosti jejich ovlivnění, edukační činnost). 14. Úrazy. 15. Úloha revizního lékaře při kontrolní revizní činnosti, lázeňská léčba, balneologie.
Assessment methods (in Czech)
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), odevzdání vypracované seminární práce na zadané téma.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 5se+11sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK016