UNZSRK019 Ethics in Healthcare

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu etika v ošetřovatelství je seznámit studenty s historií, formováním a postupným institucionalizováním zdravotnické, resp. ošetřovatelské etiky, s právy pacientů jako objektů zdravotní péče a s etickými dilematy současného zdravotnictví souvisejícími především s bioetickou problematikou.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen identifikovat a zaujmout relevantní postoj k etickým problémům a dilematům současného zdravotnictví. Student dokáže zhodnotit význam často užívaných obratů v profesně příslušných etických kodexech jako: hodnoty a evropské hodnoty. Student je schopen implementovat základní etické principy do ošetřovatelské péče o nemocné.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Předmět a historie etiky. Základní terminologie. Základní etické principy a směry. 2. Etika současného zdravotnictví a ošetřovatelství. 3. Etický kodex sestry. 4. Náboženská etika, sekty. 5. Lidská práva a svobody. Práva dětí. 6. Práva pacientů. Práva hospitalizovaného dítěte. Etický přístup sestry k různorodě nemocným dětem. 7. Etika biomedicínského výzkumu. 8. Thanatologie a eutanazie. Hospice. 9. Etika transplantací. 10. Etika vybraných medicínských oborů. 11. Etický přístup sestry k vybraným skupinám pacientů.
Literature
  required literature
 • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. a kol. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5471-0.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-204-6.
 • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2. info
  recommended literature
 • MACH, J. Zdravotníci, právo a praxe. Praha: Galén, 2018. ISBN 978-80-7492-371-5.
 • ŠIMEK, J. Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5.
 • DOLEŽAL, A., ČERNÝ, D., DOLEŽAL, T. Kmenové buňky. Etické a právní aspekty výzkumu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-7201-684-6.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, diskuze, samostudium.
Assessment methods (in Czech)
Splnění 80% docházky ve výuce, aktivita ve výuce (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností) a splnění písemného testu je podmínkou pro udělení zápočtu. Zápočet: písemný test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+14sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK019