UNZSRK021 Basics of Pedagogy and Education in Nursing

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky a postupy při edukaci pacientů, která je nedílnou součástí práce sester. Edukace a informovanost pacientů zvyšuje kvalitu ošetřovatelské péče a právo pacienta na informace je legislativně zakotveno. Předmět stručně objasňuje společenskou potřebu vzdělávání dospělých, popisuje motivační faktory k učení, hierarchii učení, vysvětluje význam edukace pacientů v ošetřovatelství, popisuje profesionální model edukace pacientů v souvislosti se zdravotním stavem. Vyjmenovává předpoklady a dovednosti sestry k edukační činnosti, charakterizuje zásady edukace pacientů. Student si svou schopnost edukace a tvorby edukačních plánů bude po absolvování předmětu v dalším studiu a klinické praxi dále prohlubovat a zdokonalovat.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí definovat pojmy pedagogika, andragogika, edukace. Umí popsat motivační faktory k učení. Umí vysvětlit význam edukace pacientů v ošetřovatelství a charakterizovat právo pacienta na informace podle zákona. Umí vysvětlit souvislosti edukace a zdravotního stavu pacienta. Umí charakterizovat zásady edukace pacientů. Umí vysvětlit vliv edukace na proces změny chování u pacienta. Odborné dovednosti: Umí posoudit potřebu edukace u pacienta. Umí popsat a vysvětlit strukturu edukačního plánu. Umí vytvořit edukační plán na vybrané téma. Obecná způsobilost: Student se dokáže samostatně rozhodnout a vhodně zvolit metodicky správný postup při tvorbě edukačního plánu a poskytování informací pacientovi nebo skupině pacientů. Kompetence: Student je schopen ve svém profesním rámci metodicky správně edukovat a informovat jednotlivce, rodiny a skupiny o aktuálním stavu zdraví, opatřeních k jeho zlepšení a předcházení rizikům vzniku komplikací.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Klíčové kategorie a pojmy z pedagogiky a vzdělávání dospělých (pedagogika, andragogika, gerontagogika, dospělý žák, motivace k učení, docilita – způsobilost učit se…). 2. Předmět základů pedagogiky a edukace v ošetřovatelství v konceptu celoživotního učení (CŽU). 3. Vznik pedagogiky, andragogiky a gerontagogiky. 4. Soustava pedagogických věd a pomocné podpůrné vědy (psychologie, sociologie). 5. Složky výchovy, principy, formy a metody. 6. Kompetence vychovávaného a vychovatele. 7. Andro-didaktika (motivační faktory a docilita dospělého jedince, cíle, obsah, formy a metody, pomůcky, prostředky a didaktická technika). 8. Edukace v ošetřovatelství (stručná historie, právo pacienta na informace, současné požadavky na edukaci pacientů, profesionální model edukace, edukace a zdravotní stav pacienta). 9. Předpoklady pro efektivní edukaci pacientů (dovednosti sestry v roli edukátorky, zásady edukace pacientů, edukace a proces změny, dokumentace edukace). 10. Metodika tvorby edukačního plánu (příklady témat edukačních plánů, posouzení edukačních potřeb pacienta, struktura edukačního plánu). 11. Metodologie pedagogického a andragogického výzkumu
Literature
  required literature
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry. Úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-845-2. info
 • NEMCOVÁ, J. HLINKOVÁ, E. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-321-9. info
 • MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, L. Edukácia a edukačný proces v ošetrovaťelstve. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-326-4. info
  recommended literature
 • BENEŠ,M. Andragogika. Praha:Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2. info
 • BASTABLE, S. B. Nurse as Educator. Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2003. ISBN 0-7637-1441-0. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80 % aktivní účast v seminářích (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), prezentace vytvořeného edukačního plánu (na vybrané téma) v seminárním cvičení, závěrečný písemný elektronický test, minimální úspěšnost 80 %, řízené samostudium.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 5se+25sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK021