UNZSRK026 Protection and Promotion of Public Health

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 15. 12. 12:15–15:30 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hospital acquired infekctions (HAI), o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných nevhodným životním prostředím a životním stylem, a jiných významných poruchách zdraví.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student prokazuje základní orientaci ve všech oborech hygieny a infekční i neinfekční epidemiologie v kontextu platné legislativy o ochraně veřejného zdraví. Odborné dovednosti: Student je schopen použít nabyté vědomosti v ošetřovatelském procesu v rámci klinické praxe i prevence poškození zdraví populace, v rámci hygieny výživy, dětí i dorostu, PBU, hygieny práce, životního prostředí, epidemiologie infekčních i neinfekčních nemocí a prevence úrazů. Obecná způsobilost (kompetence): Student dokáže zvolit správné pracovní postupy v rámci ochrany veřejného zdraví při práci v preventivní i klinické medicíně a adekvátním způsobem poskytovat informace populaci v rámci preventivních projektů. Poradenská činnost ve všech oborech hygieny a epidemiologie s cílem snížení morbidity a mortality populace se zaměřením na primární, sekundární i terciární prevenci, výkon praxe s dodržením platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Postavení hygieny v soustavě věd o zdraví člověka a komunity. 2. Oblasti hygieny, organizace hygienické služby a hygienická péče. 3. Hygiena životního prostředí, znalost rizikových faktorů a jejich odhad. Ochrana životního prostředí včetně legislativních podkladů. 4. Pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí, jejich hodnocení a biologický dopad. Zásady primární a sekundární prevence. 5. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Zdravotní rizika u dětí a mládeže a možnosti prevence. 6. Hygiena výživy. Zásady racionální výživy. Výživa zvláštních skupin obyvatelstva. 7. Základy epidemiologické metody práce. 8. Základy obecné a speciální epidemiologie infekčních onemocnění. Cesty přenosu a způsoby nákazy.
Literature
  required literature
 • TUČEK, M. Hygiena a epidemiologie. 2. doplněné vyd. Praha: Karolinum, 2018. 360 pp. ISBN 978-80-246-3933-8. info
 • MŰLLEROVÁ, D. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2510-2. info
 • Šrámová, H. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-726-2597-0. info
  recommended literature
 • HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1. info
 • MELICHARČÍKOVÁ, V. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-749-2139-2. info
 • MAĎAR, R. a kol. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha:Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, diskuze, samostudium.
Assessment methods (in Czech)
Splnění 80% docházky ve výuce, prokazování aktivity, teoretických a praktických vědomostí průběžně během výuky (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Zápočet: písemný test - minimální úspěšnost 80%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+12sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK026