UNZSRK028 Community Care

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 15. 12. 8:55–11:20 C311, 11:25–12:10 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí předmětů z ošetřovatelství v oblasti primární a terciární péče. Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě. Studenti pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se postupům ošetřování klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí. Předmět studenty dále seznámí s organizační strukturou služeb Agentur domácí péče a platnou legislativou pro jejich činnost.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí definovat pojmy komunita, komunitní péče, domácí péče. Orientuje se v procesu ošetřovatelského péče v komunitě. Orientuje se v platné legislativě. Odborné dovednosti: Student umí charakterizovat zásady ošetřovatelské péče v komunitě, chápe strukturu domácí péče a je schopen uvedené poznatky implementovat v kontaktu s klienty. Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit správný typ komunitní práce a péče o jednotlivce či skupiny. V případě potřeby je schopen navrhnout strukturu agentury domácí péče. Kompetence: Student si získanou schopnost orientovat se v oblasti komunitní péče bude nadále rozvíjet a prohlubovat ať už v rovině teoretické, nebo formou praxe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Organizace zdravotních služeb. Komunita jako klient – definice komunity podle WHO (1974), faktory ovlivňující zdraví komunity. 2. Komunita a komunitní péče, rozvoj komunit v EU – územně správní celky – teorie rozvoje komunity. 3. Obecné principy komunitní péče, komunitní plánování, komunitní služby a instituce. 4. Komunitní ošetřovatelství, ošetřovatelský proces v komunitě. 5. Role všeobecné sestry v komunitní péči. Standardy komunitního ošetřovatelství. 6. Využití klasifikačních systémů v komunitním ošetřovatelství. 7. Domácí péče (filozofie domácí péče, organizace domácí péče, odlišnosti poskytování ošetřovatelské péče v domácím prostředí), agentury domácí péče, Národní centrum domácí péče. 8. Formy domácí zdravotní péče, rozsah poskytované péče. 9. Rodina jako klient, definice a funkce rodiny, charakteristika a změny rodiny, hodnocení rodiny, zdravotní potřeby rodiny, domácí návštěvy. 10. Komunitní péče o děti. 11. Komunitní péče ve školách, školní sestra. 12. Komunitní péče o ženu. 13. Komunitní péče o osoby se speciálními potřebami (skupiny ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovci). 14. Komunitní péče o osoby s psychiatrickým onemocněním, se závislostí. 15. Komunitní péče o osoby s handicapem. 16. Komunitní péče o seniory. 17. Komunitní péče v multikulturním prostředí.
Literature
  required literature
 • HANKEOVA, L. Komunitní a domácí péče. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KALVACH,Z., ČELEDOVÁ, L. HOLMEROVÁ, I. a kol. Křehký pacient a primární péče. Praha:Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4026-3. info
 • JAROŠOVA, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7. info
  recommended literature
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3592-4. info
 • GRUCMANOVÁ, D. Romové v komunitě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % účast studenta na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k zápočtu: zpracování vybraného tématu v rozsahu 5–7 stran, jeho prezentace a obhajoba.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+20sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK028