UNZSRK030 Nursing Care in Surgical Fields 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Mgr. Hana Hozová (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 30. 11. 13:05–17:10 C311, Thu 7. 12. 13:55–17:10 C311
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRK030/A: Fri 27. 10. 8:05–12:10 C311, H. Hozová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech. Předmět popisuje příznaky, symptomy a léčbu u jednotlivých chirurgických stavů a vysvětluje zásady a postupy komplexní ošetřovatelské péči u vybraných chirurgických onemocnění. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice chirurgického ošetřovatelství, bude schopen u jednotlivých klinických stavů poskytnout adekvátní ošetřovatelskou péči.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat příznaky, symptomy a léčbu u vybraných chirurgických onemocnění (např. onemocnění žaludku, duodena, slinivky břišní aj.) Umí definovat specifika chirurgických zákroků a pooperační péči. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých klinických chirurgických stavů naplánovat a poskytnout péči metodou ošetřovatelského procesu. Obecná způsobilost: Student dokáže u chirurgických onemocnění samostatně sestavit ošetřovatelskou anamnézu, diagnostikovat ošetřovatelské problémy, naplánovat péči a vyhodnotit očekávané výsledky ve změně zdravotního stavu pacienta. Kompetence: Student si získanou schopnost pracovat metodou ošetřovatelského procesu u chirurgicky nemocných pacientů bude v dalším studiu a klinické praxi ověřovat, zdokonalovat a prohlubovat.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do chirurgie. Historie chirurgie. Přehled obecné chirurgie. Asepse a antisepse. Dezinfekce a sterilizace. Kategorie chirurgických výkonů. Naléhavost chirurgických zákroků a rizika. První pomoc. Předoperační příprava a pooperační péče. Pooperační komplikace. Rány v chirurgii. Prevence nozokomiálních nákaz. Šok. Druhy šoku. Zásady léčby. 2. Akutní břišní příhody: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava, chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 3. Chirurgie břišní stěny: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava, chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. Hernie. 4. Chirurgie jícnu: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava, chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 5. Chirurgie žaludku a duodena: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 6. Chirurgie paraalimentárních orgánů-chirurgická onemocnění jater: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 7. Chirurgie paraalimentárních orgánů-chirurgická onemocnění žlučníku a žlučových cest: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 8. Chirurgie paraalimentárních orgánů-chirurgická onemocnění slinivky a sleziny: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 9. Chirurgie tenkého a tlustého střeva: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 10. Chirurgie konečníku: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
Literature
  required literature
 • HERDMAN, T. Heather and Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 pp. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN and V. MARCIÁNOVÁ. šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada,, 2019. 276 pp. ISBN 978-80-247-2900-8. info
 • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
 • MICHALSKÝ, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-465-2. info
 • MICHALSKÝ, R., VOLFOVÁ, I. Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-464-5. info
 • MIKŠOVÁ,Z., FRAŇKOVÁ,M.,HRNOVÁ,R.,ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1443-4. info
  recommended literature
 • HOZOVÁ, H. and H. HHEIDEROVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, přepracované, doplněné vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. info
 • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
 • HEIDEROVÁ, H. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % účast studenta na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k zápočtu: Návrh ošetřovatelského plánu pro pacienta s vybraným chirurgickým onemocněním. Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 9př+5cv+26sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK030