UNZSRK031 Nursing Care in Orthopedics and Traumatology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bc. Iveta Migašová (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 9. 11. 8:05–10:30 C308
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRK031/A: Thu 9. 11. 11:25–13:00 C308, I. Migašová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými klinickými stavy a onemocněními v oboru ortopedie a traumatologie. Předmět popisuje příznaky, symptomy a léčbu u jednotlivých ortopedicko-traumatologických stavů, představuje zásady a postupy komplexní ošetřovatelské péče u vybraných ortopedicko-traumatologických onemocnění. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ortopedicko-traumatologického ošetřovatelství, bude schopen u jednotlivých klinických stavů poskytnout adekvátní ošetřovatelskou péči.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat příznaky, symptomy a léčbu u vybraných ortopedicko-traumatologických onemocnění. Umí definovat specifika ortopedicko-traumatologických zákroků či operací a pooperační péči. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých klinických ortopedicko-traumatologických stavů naplánovat a poskytnout péči metodou ošetřovatelského procesu. Obecná způsobilost: Student dokáže u ortopedicko-traumatologických onemocnění samostatně sestavit ošetřovatelskou anamnézu, diagnostikovat ošetřovatelské problémy, naplánovat péči a vyhodnotit očekávané výsledky ve změně zdravotního stavu pacienta. Kompetence: Student si získanou schopnost, pracovat metodou ošetřovatelského procesu u ortopedicko-traumatologických nemocných pacientů, bude v dalším studiu a klinické praxi ověřovat, zdokonalovat a prohlubovat.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do oboru traumatologie a ortopedie. Naléhavost ortopedicko-traumatologických operací a jejich rizika. První pomoc při ortopedicko traumatologických onemocnění. Předoperační příprava a pooperační péče. Pooperační komplikace. Způsob léčby. 2. Ortopedie: poranění vazů, kostí a kloubů, dislokace, totální náhrady kloubů, traumatické amputace; speciální předoperační příprava, operační výkony, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 3. Traumatologie pohybového systému: klinické stavy, 4. speciální předoperační příprava, operační výkony, 5. rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 6. Polytraumata: charakteristika, 7. zásady diagnosticko-terapeutických postupů. 8. Význam a způsob monitorování životně důležitých funkcí. 9. Popáleniny: příčiny, orgánová patofyziologie, 10. Druhy popálení; zhodnocení rozsahu a hloubky popálení, nechirurgická a chirurgická léčba, péče.
Literature
  required literature
 • ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN and V. MARCIÁNOVÁ. šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada,, 2019. 276 pp. ISBN 978-80-247-2900-8. info
 • ČOUPKOVÁ, H. et al. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2. info
 • MICHALSKÝ, R., VOLFOVÁ, I. Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-464-5. info
 • Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J. Chirurgie v kostce. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0230-4. info
 • MIKŠOVÁ,Z., FRAŇKOVÁ,M.,HRNOVÁ,R.,ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1443-4. info
  recommended literature
 • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
 • KUBICOVÁ, Ľ. a kol. Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005. ISBN 80-8063-176-X. info
 • DUDA, M. a kol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-642-0. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast studenta na seminářích (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností) a odevzdání seminární práce. Požadavky k zápočtu: Písemný test minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+2cv+15sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK031