UNZSRK034 Medical Psychology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 26. 10. 8:05–11:20 C312, 11:25–13:00 C312
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je součástí komplexu předmětů z psychologie. Seznamuje studenty s problematikou zdravotnické psychologie. Prohlubuje poznatky, které jsou důležité pro profesionální zvládání náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a zachování duševní rovnováhy samotného poskytovatele péče a pomoci. Psychologie ve zdravotnictví je aplikovanou oblastí psychologie, která se zaměřuje na oblast ošetřovatelské a terapeutické péče a dalších úkonů spojených s diagnostikou a terapií ve zdravotnictví.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student má informace o zdravotnické psychologii, o náročných životných situacích vzhledem k handicapovaným, umírajícím lidem, ale také k zdravotnickým pracovníkům a jejich psychické zátěži. Umí rozpoznat stres, syndrom vyhoření. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v náročných životních situacích a umí poskytnout informace v oblasti primární, sekundární i terciární prevence. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Obecná způsobilost: Absolvováním předmětu bude student způsobilý využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní odborné práci. Získanou způsobilostí je schopnost aplikace získaných vědomostí na konkrétní náročné životní situace a problémy, získá předpoklady využívat kritický přístup k dostupným informacím, získá kompetence k využití aktivní reflexe a rozboru vlastní práce. Současně se v rámci výuky předmětu vytváří podmínky pro rozvoj kritického myšlení, kreativity a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně. Kompetence: Student je schopen poskytovat odbornou psychologickou péči handicapovaným, umírajícím a jinak postiženým jedincům, jejich rodinám a komunitám. Má předpoklady identifikovat stres, syndrom vyhoření ve zdravotnické profesi a je schopen navrhovat adekvátní řešení.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do psychologie ve zdravotnictví. Osobnostní předpoklady k výkonu zdravotnického povolání. 2. Adaptační mechanismy, poruchy adaptace 1. 3. Adaptační mechanismy, poruchy adaptace 2. 4. Psychologická problematika hospitalizace, profesionální deformace. 5. Vztahy mezi nemocným a ošetřujícím personálem. Vztah pacient - zdravotník. 6. Psychologie bolesti, strachu, úzkosti a deprese. 7. Psychický stres, syndrom vyhoření a civilizační choroby, prevence stresu. 8. Psychologický přístup k pacientům s onkologickým onemocněním. 9. Psychologický přístup k pacientům s interním onemocněním. 10. Psychologický přístup k pacientům s chirurgickým onemocněním a pacientům po transplantaci. 11.Autoplastický obraz nemoci. Subjektivní prožívání nemoci. 12. Zdravotník jako nemocný. 13. Produktivní a neproduktivní chování sestry. 14. Psychologický přístup k nemocným v bezvědomí. 15. Psychologický přístup k dialyzovaným nemocným. 16. Psychohygiena zdravotnického pracovníka. 17. Osobnost psychoterapeuta, psychoterapeutický rozhovor. 18. Duševní krize, psychologická první pomoc a intervence v krizi. 19. Kvalita života. 20. Formy a prostředky psychoterapie.
Literature
  required literature
 • ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2068-5. info
 • VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-740-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0. info
  recommended literature
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Péče o duševní zdraví. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80% (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6př+24sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK034