UNZSRK035 Basics of Health Law and Legislation

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. et Mgr. Milan Koller (lecturer)
Guaranteed by
JUDr. et Mgr. Milan Koller
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 16. 11. 13:55–15:30 C311, 15:35–18:00 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o právním systému v České republice, základech práva občanského, pracovního, rodinného, trestního, apod. Dále seznamuje s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotních a sociálních služeb, právní odpovědnost při výkonu povolání, práva a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit základní informace z práva a legislativy a dokáže se právně orientovat v systému zdravotní a sociální péče, včetně práv a povinností zdravotnických profesí, klientů/pacientů a orgánů státní správy. Odborné dovednosti: Student dodržuje právní normy a předpisy ve vztahu k pacientům/klientům. Obecná způsobilost: Student je schopen orientovat se v odborné terminologii a platných právních předpisech a tyto znalosti využít při ošetřovatelské péči. Kompetence: Student si získanou schopnost bude rozvíjet v teoretické rovině během dalšího studia a klinické praxe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Právní řád České republiky, se zřetelem na ústavní právo. 2. Teorie práva, právní odvětví. 3. Pracovní právo, pracovně právní vztahy. 4. Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně a její aplikace v praxi. 5. Zdravotnické právo – základní právní předpisy ve zdravotnictví 1. 6. Zdravotnické právo – základní právní předpisy ve zdravotnictví 2. 7. Právo sociálního zabezpečení. Právní odpovědnost. 8. Informovaný souhlas pacienta (právo na sebeurčení). Ochrana práv smrtelně nemocných a umírajících. 9. Odpovědnost za škody podle občanského zákoníku. 10. Právní ochrana dětí a mladistvých. 11. Odmítnutí péče pacientem, odmítnutí péče sestrou. 12. Trestně právní odpovědnost. 13. Právní ochrana pacientů jako uživatelů zdravotnických služeb. 14. Individuální zdravotnická dokumentace z právního hlediska. 15. Ochrana osobních dat a informací. 16. Postup sestry při úmrtí pacienta.
Literature
  required literature
 • ČEPICOVÁ, K. Nejčastější právní situace: rádce pro každý den. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0406-8. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-476-7. info
 • PROŠKOVÁ, E. Právní předpisy ve zdravotnictví. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • MACH, J. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9. info
 • SCISKALOVÁ, M. Právo a legislativa v ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. info
 • SCISKALOVÁ, M. Základy práva. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-163-0. info
  recommended literature
 • Šíma, A., Suk, M. Základy práva (13. vyd.). Praha, 2013. ISBN 978-80-7400-490-2. info
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), zápočtový test, minimálně 80 % úspěšnost Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 5př+15sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK035