UNZSRK042 Nursing Care in Infectious Medicine

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024

The course is not taught in Summer 2024

Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s projevy infekčních onemocnění, s metodami a postupy v diagnostice a léčbě nemocných včetně adekvátní ošetřovatelské (komplikacím předcházející) péče v rámci primární, sekundární a terciární zdravotnické péče, představit studentům zvláštnosti posouzení potřeb jedinců s infekčním onemocněním tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči v úzké spolupráci s rodinou pacienta, získat informace o zásadách bariérové ošetřovatelské péče a povinné izolaci u vybraných onemocnění.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student prokazuje znalosti v oblasti infekčních onemocnění, umí definovat základní metody a postupy v diagnostice a léčbě nemocných. Odborné dovednosti: Student je schopen poskytnout ošetřovatelskou péči jedincům s infekčním onemocněním tak, aby byly uspokojeny potřeby těchto jedinců. Obecná způsobilost: Student dokáže využít své znalosti v prevenci nozokomiálních a profesionálních nákaz v nemocničních i komunitních zařízeních. Kompetence: Student bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči dle nejnovějších poznatků oborů s dodržením všech zásad asepse a antisepse, je schopný poskytnout přesné a adekvátní informace pro domácí a komunitní péči.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Nozokomiální nákazy, zásady organizace péče o infekčně nemocné, opatření při výskytu nakažlivých onemocnění, 2. prevence a profylaxe infekčních nemocí. 3. Příznaky, průběh, diagnostika a léčebné postupy infekčních nemocí. Všeobecná ošetřovatelská péče o infekční pacienty. 4. Hygiena rukou. 5. Ošetřovatelská péče o pacienty s pohlavně přenosnými chorobami. 6. Ošetřovatelská péče o pacienty s virovou hepatitidou. 7. Ošetřovatelská péče o pacienty s enteroinfekcemi. 8. Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcemi močových cest. 9. Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcemi horních a dolních cest dýchacích. 10. Ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním exantémem. 11. Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcemi dutiny ústní, jícnu a žaludku. 12. Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcemi oka.
Literature
  required literature
 • HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1. info
 • SCHINDLER, J. Mikrobiologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2. info
 • ROZSYPAL, H. Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2197-5. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné nemoci (speciální část 2). Distanční studijní opora [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • BARTŮŇKOVÁ, J., PAULÍK, M. a kol. Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3533-7. info
 • MAĎAR, R. et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9. info
  recommended literature
 • GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie infekčních nemocí. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-2460-452-3. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 % (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), písemný test, úspěšnost minimálně 80 %. Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+12sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK042