UNZSRK047 Rehabilitation Nursing

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Miroslava Gebauerová (lecturer)
Bc. Petra Rusková (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 22. 9. 13:55–16:20 C311, 16:25–17:10 C311
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRK047/A: Fri 29. 9. 13:05–14:40 C311, 14:45–16:20 C311, P. Rusková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s prací fyzioterapeuta a docílit tak lepší spolupráce a porozumění mezi zdravotní sestrou a fyzioterapeutem. Předmět popisuje jednotlivé rehabilitační postupy a rozšiřuje teoretické a praktické dovednosti v oblasti fyzioterapie, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice fyziologie a patofyziologie hybného systému, řízení pohybu, akutní a chronické bolesti, kondičního cvičení, dechové gymnastiky, polohování, vertikalizace a nácviku chůze, relaxačních technik, fyzikální terapie.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit fyziologii a patofyziologii svalů a hybného systému, řízení pohybu, pojmy v oblasti patofyziologie bolesti, význam aktivního a pasivního pohybu, indikace a formy dechové gymnastiky, pojmy z respirační fyzioterapie, základní typy relaxačních technik a orientuje se v základních pojmech fyzikální terapie. Odborné dovednosti: Student je schopen sestavit cvičební jednotku s ohledem na věk a diagnózu pacienta, správně použít jednotlivé typy dechové gymnastiky, vést pohyb při pasivním cvičení, manipulovat s pacientem na lůžku a při přesunech na židli (invalidní vozík), polohovat pacienta přiměřeně jeho stavu a diagnóze, vertikalizace a nácviku chůze s pacientem s použitím vhodných pomůcek, nácviku relaxace jednotlivých svalů nebo celkové relaxace, provést jednoduchou masáž jizvy, svalu nebo kloubu. Obecná způsobilost: Student je schopen odborně spolupracovat s fyzioterapeutem v oblasti základních rehabilitačních postupů, samostatně zvolit vhodný typ polohování daného pacienta, s ohledem na diagnózu a doporučení lékaře pacienta vertikalizovat a rehabilitovat ho v oblasti chůze a základní sebeobsluhy. Kompetence: V rozsahu náplně rehabilitačního ošetřovatelství volba správné metodiky, posloupnosti jednotlivých úkonů, jejich pozorování a individuálního přístupu v průběhu vývoje léčebného procesu dle pokynů lékaře a fyzioterapeuta.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Svalový aparát z hlediska makro a mikro změn. 2. Hybný systém, fyziologie a patofyziologie. 3. Řízení pohybu. 4. Bolest. 5. Fyzikální léčba. 6. Kondiční cvičení, využití různých forem kondičního cvičení u různých věkových skupin. 7. Dechová gymnastika. Praktický nácvik v různých polohách, alternativní formy dechových cvičení. 8. Nácvik pasivních pohybů, nácvik změny polohy a polohování. 9. Nácvik vertikalizace, typy chůze, využití opory. 10. Nácvik relaxace. 11. Nácvik jednotlivých výkonů z oblasti fyzikální terapie v rámci prohlídky rehabilitačního zařízení. 12. Klasická léčebná masáž. 13. Definice balneologie, procedury z přírodních minerálních vod, balneologická léčba pomocí zřídelního plynu, klimatoterapie. 14. Legislativní rámec poskytované následné rehabilitační lázeňské péče, úloha lázní v rámci sekundární a terciární prevence.
Literature
  required literature
 • VÁLKOVÁ, L. rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5571-7. info
 • JANDOVÁ, D. Základy balneologie. Brno: NCONZO, 2014. ISBN 978-80-7013-573. info
 • KRISTOFORY, D. Rehabilitační ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyzikální terapie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5. info
 • DYLEVSKÝ, I. Speciální kineziologie. Praha: Garada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0. info
 • DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7. info
  recommended literature
 • DOBEŠ, M., DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme na velkém míči. Havířov: Domiga, 2005. ISBN 80-902222-0-X. info
 • WHO. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha:Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0592-3. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 80% účast na výuce a přezkoušení z teoretických a praktických znalostí získaných při výuce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+4cv/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK047