UNZSRK048 Nursing Care in Psychiatry

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Hana Bijota (lecturer)
Mgr. Lenka Slezáková (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 12. 10. 13:05–15:30 C311
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRK048/A: Thu 12. 10. 16:25–18:50 C311, L. Slezáková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou duševního zdraví a s hlavními symptomy a léčbou duševních poruch z hlediska ošetřovatelské péče. Předmět se soustřeďuje na posouzení a diagnostiku stavu potřeb pacientů změněných v souvislosti s psychickými stavy, významně ovlivňujícími zdraví a kvalitu života člověka, na plánování, realizaci a hodnocení psychiatrické ošetřovatelské péče s ohledem na její multidisciplinární aspekty v péči o duševní zdraví. Charakterizuje specifika individuální péče v zařízeních různých forem zdravotních služeb v této oblasti.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student má znalosti o hlavních symptomech jednotlivých duševních poruch dle současné platné klasifikace a o léčbě duševních poruch z hlediska ošetřovatelské péče. Odborné dovednosti: Student umí zvolit vhodné intervence a vhodný terapeutický přístup podle duševního stavu nemocného. Obecná způsobilost: Student je schopen posoudit aktuální duševní stav a vyhledat neuspokojené potřeby nemocného. Kompetence: Student bude mít schopnost posoudit psychický stav nemocného a zvolit vhodný terapeutický přístup.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Symptomy a syndromy duševních poruch. 2. Organické duševní poruchy. 3. Závislost na návykových látkách. 4. Schizofrenie a jiné psychotické poruchy. 5. Poruchy nálady. 6. Úzkostné a neurotické poruchy. 7. Poruchy příjmu jídla, poruchy spánku, poruchy osobnosti. 8. Mentální retardace, duševní poruchy v dětství. 9. Léčba duševních poruch biologická, psychiatrická a sociální. 10. Právní problematika v psychiatrii, etické aspekty péče o duševně nemocné. Cvičení: 1. Specifika ošetřovatelské péče o duševně nemocné. Hodnocení potřeb a plánování jejich zajištění. 2. Ošetřovatelská péče u akutních stavů v psychiatrii. 3. Ošetřovatelská péče o nemocné s vybranými typy chování. 4. Ošetřovatelská péče o nemocné s organickou duševní poruchou. 5. Ošetřovatelská péče o nemocné se závislostí na návykových látkách. 6. Ošetřovatelská péče o nemocné s psychotickou poruchou. 7. Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou nálady. 8. Ošetřovatelská péče o nemocné s neurotickou poruchou. 9. Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou osobnosti, poruchou příjmu potravy. 10. Ošetřovatelská péče o nemocné v dětském věku, s mentálním postižením. 11. Ošetřovatelská péče o agresívního nemocného.
Literature
  required literature
 • HOSÁKOVÁ, Jiřina and Ladislav HOSÁK. Ošetřovatelská péče v psychiatrii (Nursing care in psychiatry). 2nd ed. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veře: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2018. ISBN 978-80-7510-281-2. https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/cs/detail/218787?d=91&wd=#.XBETFlVKipo info
 • HOSÁK, L., HRDLIČKA, M., LIBIGER, J. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2998-8. info
 • PETR, T., MARKOVÁ, E. et al. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6. info
 • HOSÁKOVÁ, J. A KOL. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava : Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-442-3. info
  recommended literature
 • Ocisková, M., Praško, J. Stigmatizace a sebestigmatizace. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5199-3. info
 • PETR, T., MARKOVÁ, E. et al. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6. info
 • LÁTALOVÁ, K. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4454-4. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 % (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), vypracování seminární práce. Požadavky ke zkoušce: písemný test, minimální úspěšnost 80%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+3cv/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK048