UNZSRK049 Nursing Care in Oncology and Hemato-Oncology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Margita Nováčiková (lecturer)
Mgr. Jana Zálešáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 20. 10. 13:05–15:30 C311
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRK049/A: Fri 22. 9. 12:15–13:50 C311, Fri 20. 10. 15:35–16:20 C311, M. Nováčiková, J. Zálešáková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je informovat studenty o biologickém chování nádorů a o specificích nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v onkologii se všemi jejími nežádoucími účinky. Poskytuje informace o podpůrné péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Klade důraz na specifika potřeb onkologicky nemocných pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním a směřuje k efektivním ošetřovatelským intervencím.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z učení: Cílem předmětu je informovat studenty o biologickém chování nádorů a o specificích nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v onkologii se všemi jejími nežádoucími účinky. Poskytuje informace o podpůrné péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Klade důraz na specifika potřeb onkologicky nemocných pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním a směřuje k efektivním ošetřovatelským intervencím.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Epidemiologie výskytu maligních onemocnění; rizikové faktory (tabák, alkohol, pracovní prostředí, záření, dieta, viry, léky apod.); klasifikace nádorů podle tkáňového typu. 2. Primární péče: prevence a včasný záchyt; včasné varovné signály maligního onemocnění. 3. TNM systém klasifikace tumorů (hloubka invaze, šíření, velikost). 4. Sekundární péče: diagnostika a léčba maligních onemocnění (operace, radioterapie, chemoterapie). 5. Vedlejší účinky radiační terapie (akutní a chronické) na jednotlivé tělesné orgány; chemoterapie, chemoterapeutika (druhy klasifikace, hlavní projevy vedlejších účinků a toxicity). 6. Onkologické akutní stavy (hyperkalcemie, diseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok, komprese míchy, perikardiální tamponáda, superior vena cava syndrom, tumor lysis syndrom, syndrom poruchy sekrece antidiuretického hormonu). 7. Management bolesti u onkologicky nemocných. 8. Terciární péče, její organizace a služby podle potřeb onkologicky nemocných (ošetřovatelské ústavy, hospice, domácí péče). 9. Péče o kůži v průběhu radiační terapie; Změny ve výživě onkologických pacientů. Cvičení: 1. Ošetřovatelská péče o pacienta se změněnou obranyschopností organismu, vysoké riziko infekce. 2. Ošetřovatelská péče o pacienta s alopecií, se změnami na sliznici dutiny ústní (po radioterapii, chemoterapii). 3. Ošetřovatelská péče o pacienta po chemoterapii a radioterapii. 4. Ošetřovatelská péče o pacienta s nauzeou a zvracením (při onkologické léčbě); s projevy krvácení, s anémií. 5. Ošetřovatelská péče o pacienta s obstipací a diarrheou (při onkologické léčbě); ošetřovatelská péče o pacienta se sexuální dysfunkcí (při onkologické léčbě).
Literature
  required literature
 • VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. a kol. Klinická onkologie pro setry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3742-3. info
 • KISVETROVA, H. Ošetřovatelská péče v onkologii. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ADAM,Z.,VORLÍČEK,J.,KOPTÍKOVÁ,J. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0677-6. info
 • ADAM, Z., VORLÍČEK, J., KOPTÍKOVÁ, J. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0677-6. info
  recommended literature
 • KLINE, N. E., ed. Essentials of pediatric hematology-oncology nursing: a core curriculum. Glenview: Aphon, 2008. ISBN 978-0-9666193-3-1. info
 • MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1025-0. info
 • O´CONNOR, Margaret a Sanchia ARANDA. Paliativní péče pro sestry všech oborů. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1295-4. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: Povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 % (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Úspěšné absolvování zápočtového testu předpokládá 80 % úspěšnost, prezentace zvoleného tématu. Požadavky ke zkoušce: písemný test, minimální úspěšnost 80%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 3př+3cv/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK049