UNZSRK050 Nursing Care in Otorhinolaryngology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Karol Zeleník, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 6. 10. 10:35–13:00 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle předmětu je rozšířit medicínské poznatky, které vyžaduje klinické ošetřovatelství. Důraz je kladen na preventivní péči o sluch a zabránění vzniku vážnějšího sluchového postižení. Dále předmět seznamuje studenty s vybranými klinickými stavy a odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné s poruchami sluchu a onemocněním sluchových orgánů v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student je seznámen s problematikou ORL onemocnění, péčí o pacienta v ORL oblasti a s problematikou sluchového postižení. Dokáže popsat stavbu a fungování ORL oblasti, běžné chirurgické zákroky v otorinolaryngologii. Odborné dovednosti: Student je schopen poskytovat profesionální ošetřovatelskou péči pacientům s onemocněním v ORL oblasti. Dokáže kooperovat s pacienty s poruchou sluchového ústrojí. Obecná způsobilost: Student dokáže poskytovat adekvátní ošetřovatelskou péči pacientům v daném oboru. Kompetence: Student bude mít schopnost pečovat o pacienty v ORL ambulancích a lůžkových zařízeních a o pacienty s ORL diagnózami v komunitě.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Primární péče: podpora zdraví a prevence ORL postižení, základní ORL vyšetření. Sekundární péče: diagnostické procedury a testy v ORL. Terciární péče její organizace a služby podle potřeb ORL postižených. 2. Onemocnění zevního ucha (infekce, nádory, traumata). Onemocnění středního ucha (infekce, vrozené vady, degenerativní změny, traumata). Onemocnění vnitřního ucha (infekce, nádory, degenerativní změny, poruchy pohybu a rovnováhy, Menièrův syndrom). 3. Ztráta sluchu (příčiny, terapeutické pomůcky, kochleární implantáty, komunikace se sluchově postiženým pacientem, sociální dopad při poškození sluchu. Onemocnění nosu a nosních dutin (rhinitis, polypy, cizí tělesa, epistaxis, traumata, sinusitidy). 4. Onemocnění laryngu (laryngitis, nádory, totální laryngektomie, rehabilitace a nácvik komunikace po laryngektomii, esofageální řeč). Onemocnění krku (pharyngitis, diphteria, tonsilitis, adenotonzilektomie, epiglotitis, cizí těleso v horních dýchacích cestách, periferní spánková apnoe). Cvičení: 1. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s onemocněním zevního a středního ucha. 2. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta sluchově postiženého. 3. Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s onemocněním laryngu. 4. Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním krku. 5. Ošetřovatelský proces u pacienta s dysfagií.
Literature
  required literature
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Otorinolaryngologie. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
 • HYBÁŠEK, I., VOKURKA, J. Otorinolaryngologie. Praha: Univerzita Karlova, 2006. ISBN 80-2461-019-1. info
 • CHROBOK, V. a kol. Tracheostomie a koniotomie. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-031-3. info
  recommended literature
 • TEDLA, M. a kol. Poruchy polykání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2009. ISBN 978-80-7311-105-2. info
 • HAHN, A. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0529-3. info
 • LUKÁŠ, J. Tracheostomie v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-2470-673-3. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 %, (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), písemný test, minimální úspěšnost 80 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK050