UNZSRK051 Nursing Care in Ophthalmology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Jan Němčanský (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 26. 10. 12:15–14:40 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozšířit medicínské poznatky, které vyžaduje klinické ošetřovatelství. Důraz je kladen na preventivní péči o zrak a zabránění vzniku vážnějšího zrakového postižení. Dále seznamuje studenty s klinickými stavy a odlišností multidisciplinární péče o nemocné a zrakově postižené v rámci sekundární a terciární zdravotní péče.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student je schopen popsat základní oční onemocnění a vysvětlit principy ošetřovatelské péče v oftalmologii v ambulantním i nemocničním prostředí, včetně pooperační péče. Odborné dovednosti: Student je schopen poskytnout odbornou ošetřovatelskou péči pacientům v oftalmologii. Obecná způsobilost: Student se orientuje v rovině nosologie, diagnostiky, terapie a péče v oftalmologii, dokáže správným způsobem aplikovat léčiva a edukovat pacienta v rámci svých kompetencí. Kompetence: Po absolvování předmětu je student připraven poskytovat odpovídající ošetřovatelskou péči pacientům v oftalmologii v rámci svých kompetencí a dále se v této oblasti vzdělávat.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Definice oftalmologie, náplň její činnosti a specializace oboru, současné trendy. 2. Nejčastější onemocnění v oftalmologii a jejich léčba. 3. Operační výkony v oftalmologii, předoperační příprava a pooperační péče. 4. Základní vyšetřovací metody v oftalmologii a současná přístrojová technika (ARK, NT, oftalmoskopie, vyšetření na štěrbinové lampě, vyšetřovací čočky, vyšetření fundu – OCT/FP/FA a další). 5. Akutní a urgentní stavy v oftalmologii – třídění a první pomoc. Cvičení: 1. Ošetřovatelské postupy v oftalmologii (vyšetření zrakové ostrosti KZO/NKZO, vizus, barvocit, výplach oka, krytí oka, znehybnění dítěte, hygiena oka, everze víčka, stěry z oka, specifika vyšetření u dětí). 2. Aplikace léků v oftalmologii, 3. Ošetřovatelský proces v oftalmologii, 4. Kapky, masti, 5. Příprava pacienta k vyšetření v AM, diagnostika a testy např. TBUT, Seidelův test, barvení rohovky).
Literature
  required literature
 • LÁTKA, J. Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii. Distanční studijní opora [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
 • ROZSÍVAL, P. a kol. Oční lékařství. Praha: Galén-Karolinum, 2006. ISBN 80-726-2404-0. info
  recommended literature
 • SYNEK, S., SKORHOVSKÁ, Š. Fyziologie oka a vidění. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0786-1. info
 • ROZSÍVAL, P. Infekce oka. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0505-2. info
 • ROZSÍVAL, P. Infekce oka. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0505-2. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80% (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), písemný test, minimálně 80% úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK051