UNZSRK052 Nursing Care in Dermatovenerology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 15. 9. 8:05–10:30 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s klinickými stavy a onemocněními postihujícími kůži a zevní pohlavní orgány, s metodami a postupy v diagnostice a léčbě nemocných včetně adekvátní ošetřovatelské (komplikacím předcházející) péče v rámci primární, sekundární a terciární zdravotnické péče.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student je seznámen s nejčastějšími klinicky významnými manifestacemi v kožní oblasti, dokáže charakterizovat základní kožní a venerická onemocnění a jejich příznaky. Prokazuje znalost principů péče o nemocné v dermatovenerologii a znalost zásad příslušných preventivních a bariérových opatření. Odborné dovednosti: Student umí zajistit profesionální ošetřovatelskou péči o nemocné v dermatovenerologii. Dokáže rozpoznat základní postižení v oblasti kůže a předcházet jim. Obecná způsobilost: Student je schopen pečovat o pacienty s kožními onemocněními, pečovat o gerontologické a další skupiny pacientů s důrazem na prevenci dekubitů. Kompetence: Student bude mít schopnost poskytnout ošetřovatelskou péči pacientům na dermatovenerologických odděleních, ambulancích a v komunitní péči.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Primární péče: podpora zdraví a prevence onemocnění a poškození kůže. Základní vyšetření kůže, vlasů a nehtů, běžná onemocnění kůže (pruritus). Sekundární péče: diagnostické procedury a laboratorní testy. 2. Zánětlivá onemocnění kůže (dermatitis, exfoliativní dermatitis, ekzémy, psoriasis); infekční onemocnění kůže (folikulitis, furunkl, karbunkl, celulitis, herpes zoster); kandidózy, parazitární onemocnění kůže: pedikulosis, scabies. 3. Autoimunní onemocnění (pemfigus vulgaris, toxická epidermální nekróza, sklerodermie, dermatomyositis). Maligní onemocnění kůže (bazální celulární karcinom, skvamózní celulární karcinom, maligní melanom). Klinické stavy (herpes genitalis, syphylitis, gonorhea, chlamydia, trichomononáza, bakteriální vaginitida, kandidózy aj.). Sexuálně přenosná onemocnění (epidemiologie, klinická manifestace, terapie a péče). 4. Péče o kůži u geriatrických pacientů, u pacientů s černou kůží, u pacientů s AIDS a HIV pozitivních. Cvičení: 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s dermatitidou, ekzémem a psoriázou. 2. Ošetřovatelská péče o kůži u geriatrických pacientů. 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s furunklem, karbunkulem, herpes zoster, kandidózou, pedikulózou, scabies.
Literature
  required literature
 • RÖCKEN, M., M. SCHALLER and R. SATTLER. Kapesní atlas dermatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 394 pp. ISBN 978-80-271-0106-1. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
 • JIRÁSKOVÁ, M. Dermatovenerologie, učební texty pro bakaláře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. ISBN 80-246-0636-4. info
  recommended literature
 • GAVLASOVÁ, L. Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • RESL, V. a kol. Učební texty pro bakalářské studium dermatovenerologie. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-246-0456-6. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 % (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), písemný test, úspěšnost minimálně 80 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK052